Munich Personal RePEc Archive

Интегрираното отчитане като инструмент за комуникиране на корпоративна информация в условията на COVID-19

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2020): Интегрираното отчитане като инструмент за комуникиране на корпоративна информация в условията на COVID-19. Published in: Интегрираната отчетност в управлението на предприятието: Е-сборник с доклади (2020): pp. 116-123.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_105256.pdf

Download (364kB) | Preview

Abstract

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се извърши кратък анализ на възможните ефекти в резултат на COVID-19 върху начина, по който предприятията комуникират корпоративна информация с финансов и нефинансов характер, и използването на интегрираните отчети като възможен инструмент в тази комуникация. Основният извод се свежда до необходимостта интегрираният отчет да предостави информация какви нови финансови и нефинансови ключови показатели за изпълнение (KPI) са възникнали, и какви са техните целеви стойности, както и обвързването им със стратегията и бизнес модела на предприятието. Неободимо е изготвянето на ясни насоки и разработването на минимален набор от изисквания за докладване, включително специфични за сектора изисквания в резултат на различната тежест на COVID-19 върху отделните отрасли на икономиката.

Abstract: The purpose of this paper is to provide a brief analysis of the possible effects resulting from COVID-19 on the way companies communicate their financial and non-financial corporate information and the use of integrated statements as a possible tool in this communication. Our conclusions shows the need for the integrated report to provide information on what new financial and non-financial key performance indicators (KPIs) have emerged, and what their target values are, as well as their relationship to the company's strategy and business model. Clear guidelines and the development of a minimum set of reporting requirements, including sector-specific requirements, need to be developed as a result of the different weighting of COVID-19 on individual sectors of the economy.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.