Logo
Munich Personal RePEc Archive

„Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

Стайков, Ивайло (2010): „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Published in: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник с научни доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ. ISBN 978-954-9370-72-0 (2010): pp. 358-368.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_107407.pdf

Download (377kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване са различните хипотези на „откупуване“ на осигурителен стаж и зачитането му с оглед придобиване право на пенсия, които са уредени в § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и в чл. 45 и чл. 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Необходимо е да се отбележи, че терминът „откупуване” не е легален. Той се утвърди в говоримия език и сега е широко използван, вкл. и в научната литература и съдебната практика. Терминът носи и голяма степен на условност.

Abstract: The subject of the scientific research are the various hypotheses of "purchase" of insurance experience and its observance with a view to acquiring the right to a pension, which are regulated in § 9, para. 2-9 of the Transitional and Final Provisions of Code of Social Security and in Art. 45 and Art. 45a of the Ordinance on pensions and insurance experience. It should be noted that the term "purchase" is not legal. It has established itself in the spoken language and is now widely used, incl. and in the scientific literature and case law. The term also carries a high degree of conventionality.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.