Logo
Munich Personal RePEc Archive

Инициатива за корпоративна прозрачност. Аналитичен доклад България 2021

Stefanova, Marina and Petrova, Vesela and Atanasov, Atanas and Nikolov, Emil and Nikol, Olya and Kambourova, Bilyana (2021): Инициатива за корпоративна прозрачност. Аналитичен доклад България 2021. Published in: Corporate Transparency: Conference, September 28. 2021, Sofia, Bulgaria (2021): pp. 1-48.

[thumbnail of MPRA_paper_112363.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112363.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

BG:По подобие на финансовото счетоводство, данните за устойчивостта се превръщат в незаменим източник на информация за ефективното корпоративно управление на рисковете и възможностите пред развитието и успеха в бизнеса. Потребителите, инвеститорите и банките също започват да търсят такива данни, за да оценят стратегията и дългосрочната жизнеспособност на компаниите при вземането на инвестиционни решения. В тези компании правителствата разпознават партньор при изпълнение на ангажиментите си към Парижкото споразумение и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Различни проучвания обаче показват, че съществуващото отчитане не е съвместимо с тези цели и че липсата на интеграция с финансовите отчети означава, че предоставяната информация не е достатъчна за вземане на бизнес решения. Настоящото изследване е структурирано така, че да разкрие степента, в която задължените предприятия оповестяват пред широката общественост и потенциалните инвеститори информация за следните анализирани категории: бизнес модел, екологични и социални аспекти на своята дейност, политиките и практиките им по отношение правата на човека и борба с корупцията. Дългосрочната му цел е да допринесе за по-добрата информираност относно ролята на компаниите при създаване на добавена стойност както на пазара, така и за обществото като цяло.

EN: Like financial accounting, sustainability data is becoming an indispensable source of information for effective corporate risk management and business development and success opportunities. Consumers, investors and banks are also beginning to look for such data to assess companies' strategy and long-term viability in making investment decisions. In these companies, governments recognize a partner in fulfilling their commitments to the Paris Agreement and the United Nations Global Goals for Sustainable Development. However, various studies show that existing reporting is not compatible with these objectives and that the lack of integration with financial statements means that the information provided is not sufficient for business decisions. This study is structured to reveal the extent to which obligated companies disclose to the general public and potential investors information on the following analyzed categories: business model, environmental and social aspects of their activities, their human rights policies and practices and the fight against with corruption. Its long-term goal is to contribute to better awareness of the role of companies in creating added value both in the market and for society as a whole.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.