Logo
Munich Personal RePEc Archive

Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju

Klimczuk, Andrzej and Sztop-Rutkowska, Katarzyna (2013): Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju. Published in: Kultura i Edukacja No. 95 (2013): pp. 222-246.

[thumbnail of MPRA_paper_61887.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_61887.pdf

Download (434kB) | Preview

Abstract

Na początku XXI wieku zachodzą istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega się też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem się nowej stratyfikacji społecznej i zmianą czynników rozwojowych. Coraz większe znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powiązaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium Kultury. Artykuł wskazuje na potrzebę i potencjalne korzyści z zarządzania wiedzą na temat kultury na poziomie regionalnym poprzez prowadzenie prac teoretycznych i metodologicznych w ramach obserwatorium. Opracowanie na podstawie analizy danych zastanych i wyników badań własnych zwraca uwagę na główne cechy regionu, potrzeby informacyjne instytucji kulturalnych i artystycznych, możliwe modele obserwatorium kultury, potencjalne obszary działalności obserwatorium i korzyści z niej wynikające. ** At the beginning of the XXI century, there are significant changes in relations of work and leisure time. The development of creative economy is also recognized along with emergence of a new social stratification and changes in developmental factors. Increasingly im- portant in the socio-economic transformation is cultural sector as well as promotion of culture and creative industries development including their linkages with dependent sectors such as tourism, architecture and industrial design. The aim of this article is to refer these processes and phenomena to the conditions of Podlaskie Voivodship and to discuss the main reasons of Regional Observatory of Culture establishment. Article indicates the need for and potential benefits of knowledge management on culture at the regional level by conducting theoretical and methodological work within the observatory. Essay based on an analysis of existing data and own research results highlights the main features of the region, information needs of cultural and art institutions, culture observatory possible models, potential activity areas of the regional observatory and the arising benefits from its activities.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.