Logo
Munich Personal RePEc Archive

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_69790.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_69790.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. Ponadto przeprowadzone analizy mają prowadzić do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 1. Ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych występujących w przedmiotowych obszarach wzrostu. 2. Przedstawienia prognozy przyszłości rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim, z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 3. Dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym, jak również potencjalnym przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określaniu ich pozycji konkurencyjnej. 4. Wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia. 5. Dostarczenia informacji w zakresie istniejących form i możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.

*

The main objective of the study is to identify and analyze those areas in which the global economy indicate a high potential for development, and in Podlaskie do not exist or are in the form of seed. In addition, analyzes conducted to lead to the following specific objectives: 1. The findings of the major determinants and barriers to development occurring in these growth areas. 2. Performances forecasts the future development of the area in Podlaskie, taking into account the risks and opportunities of development. 3. Provide objective and comprehensive information necessary functioning, as well as potential businesses in the process of strategic planning and determining their competitive position. 4. Indications entities sphere of regulation (including labor market institutions, local and regional authorities), by identifying barriers to development directions of measures to reduce them. 5. Provide information on existing forms and ways to support the area of ??national and EU funds.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.