Logo
Munich Personal RePEc Archive

Същност и особености на социалния капитал

Косулиев, Александър (2009): Същност и особености на социалния капитал.

[thumbnail of MPRA_paper_80693.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_80693.pdf

Download (514kB) | Preview

Abstract

През последните две десетилетия понятието "социа- лен капитал" набира все по-голяма популярност в иконо- мическата литература. Причините за това вероятно са много, но непосредствено се открояват две, макар и свързани помежду си. Първата е, че теориите за развитие и икономически растеж, независимо дали ендогенен или екзогенен, не намират пълно потвърждение в резултатите от емпиричните изследвания - капиталът, трудът и равни- щето на технологиите са фактори на растежа, но не го обясняват изцяло. Сходна факторна надареност може да бъде съпътствана от различна степен и темпове на разви- тие. Социалният капитал е следствие от опитите на иконо- мистите да обяснят причините за тези разлики. Втората причина е донякъде външна и е резултат от забележките на представители на другите социални науки, които кри- тикуват икономиката в нейния нео-класически вид като твърде абстрактна и редукционистка наука, която разглежда икономическите агенти в изолация при взема- нето на решения и реагирането на определени стимули, без да се отчита влиянието на социалния контекст, в който действат пазарните механизми

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.