Logo
Munich Personal RePEc Archive

Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Salachna, Joanna and Grabska, Anna and Kaszuba, Krzysztof and Perło, Dariusz and Perło, Dorota and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Osipiuk, Renata and Rzepniewska, Ewa (2011): Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST). Published in: (2011)

[thumbnail of MPRA_paper_84981.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84981.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Rola kompetencji pracowników jako kluczowego czynnika sukcesu współczesnych organizacji nie budzi już wątpliwości. W odniesieniu do sektora komercyjnego wiele uwagi poświęca się zarówno analizom teoretycznym, jak i praktycznym wysiłkom w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji pracowniczych. Przedsiębiorcy rozumieją, iż bez ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania właściwych postaw swoich pracowników nie będą w stanie utrzymać konkurencyjnej pozycji na rynku. Znacznie mniej uwagi poświęca się kompetencjom pracowników sektora publicznego, czasem nietrafnie kojarząc je wyłącznie ze znajomością prawa i umiejętnościami przestrzegania procedur administracyjnych. Tymczasem organizacje sektora publicznego funkcjonują w dynamicznym otoczeniu, a społeczeństwo stawia przed nimi coraz bardziej wymagające cele. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają nie tylko zapewniać proste usługi administracyjne, ale przede wszystkim ich misją ma być szeroko rozumiany proces rozwoju społeczno-gospodarczego na danym terenie. Sprostanie tym nowym wyzwaniom wymaga poświęcenia uwagi problematyce kompetencji pracowników JST. Niezbędne jest postrzeganie potrzeb kompetencyjnych pracowników samorządowych także w kontekście zadań związanych z rozwojem. Świadomość struktury potrzeb kompetencyjnych i aktualnego stanu kompetencji może być właściwą podstawą do podejmowania interwencji związanych z procesem szkoleń jako ważnym instrumentem doskonalenia polskiej administracji samorządowej.

English Abstract: The role of employees' competences as a key factor in the success of modern organizations no longer raises any doubts. With regard to the commercial sector, much attention is paid to both theoretical analysis and practical efforts in raising the level of employee competences. Entrepreneurs understand that without constantly expanding knowledge and skills and shaping the right attitudes of their employees, they will not be able to maintain a competitive position on the market. Much less attention is paid to the competences of public sector employees, sometimes incorrectly associating them only with the knowledge of law and the ability to comply with administrative procedures. Meanwhile, public sector organizations operate in a dynamic environment, and society sets more and more demanding goals for them. Local government units (LGUs) are not only to provide simple administrative services, but above all their mission is to be broadly understood the process of socio-economic development in a given area. Meeting these new challenges requires devoting attention to the competences of LGU employees. It is necessary to perceive the competence needs of local government employees also in the context of tasks related to development. Awareness of the structure of competency needs and the current state of competencies may be the appropriate basis for undertaking interventions related to the training process as an important instrument for improving the Polish local government administration.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.