Logo
Munich Personal RePEc Archive

Relacje międzyorganizacyjne

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Relacje międzyorganizacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 345-356.

[thumbnail of MPRA_paper_84994.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84994.pdf

Download (191kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej stale rośnie. Kooperacja odgrywa ważną rolę w procesach tworzenia nowych produktów i usług, a tylko niewielka grupa firm może pozwolić sobie na działanie w pojedynkę (Hamel, Doz i Prahalad, 1989, s. 133). Rozwój strategii współpracy pozwala przedsiębiorstwu na zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku. Wspólnie z partnerami może ono wypracowywać usprawnienia w ofercie rynkowej czy zdobywać wiedzę o nowych rynkach zbytu. Kooperacja wiąże się z bliskością organizacyjną podmiotów oraz tworzeniem sieci międzyorganizacyjnych (ang. inter-organizational networks). Sieć międzyorganizacyjna jest zorganizowaną formą działalności gospodarczej, którą kieruje jedno lub kilka przedsiębiorstw, dążących do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (Sydow, 1997, s. 20). Wśród podstawowych rodzajów gospodarczych układów sieciowych wymienić można alianse strategiczne, spółki joint ventures, klastry gospodarcze czy organizacje wirtualne. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Amalyę L. Oliver i Marka Ebersa (1998), w badaniach nad relacjami międzyorganizacyjnymi w latach 1980-1996 najczęściej korzystano z perspektywy podejścia zasobowego (ang. resource-based view) i teorii sieci społecznych (ang. social network theory), ale wyjaśnienia tendencji do rozwoju relacji sieciowych można poszukiwać również w ekonomii neoinstytucjonalnej, teorii gier czy dorobku różnorodnych szkół zarządzania strategicznego.

English Abstract: The importance of inter-organizational cooperation is constantly growing. Cooperation plays an important role in the processes of creating new products and services, and only a small group of companies can afford to act alone (Hamel, Doz and Prahalad, 1989, p. 133). The development of a cooperation strategy allows the company to take a better competitive position on the market. Together with partners, it can develop improvements in the market offer or gain knowledge about new sales markets. Cooperation is related to the organizational proximity of entities and the creation of inter-organizational networks. An inter-organizational network is an organized form of economic activity, which is managed by one or several enterprises seeking to achieve a competitive advantage (Sydow, 1997, p. 20). The basic types of economic network systems include strategic alliances, joint ventures, economic clusters or virtual organizations. As results from the analyzes carried out by Amalya L. Oliver and Marek Ebers (1998), in the research on the inter-organizational relations in the years 1980-1996, the most frequently used were the resource-based view and social network theories. theory), but the explanations of the tendency to develop network relations can also be sought in neoinstitutional economics, game theory or the achievements of various strategic management schools.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.