Logo
Munich Personal RePEc Archive

Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие

Atanasov, Atanas (2014): Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие. Published in: Управление и устойчиво развитие , Vol. 48, No. 5 (2014): pp. 60-65.

Warning
There is a more recent version of this item available.
[thumbnail of MPRA_paper_85673.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85673.pdf

Download (236kB) | Preview

Abstract

Bulgarian Abstract: ъпросите за оповестяването на финансовата и нефинансовата информация за дейността на предприятията винаги са заемали важно място както в изследванията в специализираната литература, така и сред бизнес средите. На съвременния етап на икономическо развитие навременната, адекватна, коректна и ясно оповестена информация винаги дава предимство на тези, които имат достъп до нея. Нефинансовата информация по своята същност е неколичествена информация. Тя съдържа по-скоро качествени характеристики за обектите на отчитане и за предприятието като цяло, включена в ГФО или оповестена по друг официален начин. Към нея може да се причислят: информацията за корпоративния мениджмънт и стратегията на предприятието, информация относно корпоративната социална ангажираност на компанията, средата в която функционира, пазарния дял, който има, броя на клиентите, текучеството на персонала, информация за формирани корпоративни културни ценности, заложените стратегии за развитие и т.н. Не винаги обаче публичната финансова отчетност е в състояние да отговори на информационните нужди на онези, които се нуждаят от информацията и то най-вече от такава с нефинансов характер, а в някои случаи пък същата тази отчетност не отразява по най-адекватния начин настъпилите реакции и последици от отчитането на влиянието на тази нефинансова информация. Целта на настоящата публикация се свежда до определяне на ролята и значението на нефинансовата информация като елемент на цялостната стратегия за корпоративна отговорност и като една от предпоставките за постигане на устойчив растеж и развитие на предприятията.

English Abstract: Issues of disclosure of financial and non-financial information about the companies have always held an important place in both the research literature and the business community. At the present stage of economic development of timely, adequate, correct and clearly disclosed information is always given to those who have access to it. Non-financial information is inherently non-quantitative information. It contains more qualitative characteristics of the object of counting and now generally included in the annual financial statements or disclosed in any other formal way. Thereto may be assigned: Corporate information management and business strategy, information on corporate social responsibility of the company, the environment in which it operates, market share, which is the number of clients, staff turnover, information formed corporate cultural values planned development strategies, etc. Not always, however, the public financial reporting is able to meet the information needs of those who need information and it mostly of such a non-financial nature, and in some cases even the same reporting does not reflect the most adequate way incident occurred and consequences of considering the effects of this non-financial information. The purpose of this publication is to determine the role and importance of non-financial information as part of the overall strategy for corporate responsibility and as a prerequisite for sustainable growth and development of enterprises.

Available Versions of this Item

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.