Logo
Munich Personal RePEc Archive

Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература

Atanasov, Atanas (2016): Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература. Published in: ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна No. 2 (2016): pp. 179-190.

[thumbnail of MPRA_paper_85674.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85674.pdf

Download (311kB) | Preview
[thumbnail of MPRA_paper_85674.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85674.pdf

Download (311kB) | Preview
[thumbnail of MPRA_paper_85674.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85674.pdf

Download (311kB) | Preview

Abstract

Bulgarian Abstract: Резюме: Развитието на репутацията като счетоводна категория по нашите земи следва да бъде разглеждано паралелно с развитието на българската счетоводна наука в исторически план. Значителна част от публикациите на наши автори от началото на 20 век се опират до представителите на френската и немската счетоводни школи. Целта на настоящата статия е чрез изследване на българската счетоводна литература да се проследи развитието на концепцията за репутацията в България паралелно с развитието на социално-икономическите отношения в страната ни и на тази база да се обособят отделните периоди в развитието на вижданията за репутацията по нашите земи.

Още в зората на литературния период на репутацията, следвайки публикациите на видни европейски автори по темата, нашите учени са се опитвали да придадат и местно звучене на този въпрос. Преминавайки през годините на социализма, където репутацията е заклеймена като перо в баланса, което пък е следствие от наложения модел на собственост и икономически отношения, в наши дни интересът към темата отново е на дневен ред и присъства в публикациите на отделни автори.

Изложеното историческо развитие на концепцията за репутацията у нас дажа основание на автора да обособи три отделни периода по отношение на развитието на вижданията за репутацията.

English Abstract: The development of goodwill as an accounting category in our land should be considered in parallel with the development of Bulgarian accounting science historically. A significant part of the publications of our authors from the early 20th century comes down to the representatives of the French and German accounting schools. Although not claim comprehensiveness in coverage of the reviewed authors can say that in Bulgarian accounting goodwill always finds its place. Beginning with the literary period of goodwill, going through years of socialism, where reputation is condemned as a feather in the balance sheet, which in turn is a consequence of the imposed model of ownership and economic relations, nowadays interest in the topic is back on the agenda and present in the publications of individual authors. Stated in the article historical development in our country leads the author to separate the three distinct periods in the development of the concept of goodwill.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.