Logo
Munich Personal RePEc Archive

Пазарът на труда с хоризонт 2020: стратегически цели, оценки и политики

Iskra, Beleva (2016): Пазарът на труда с хоризонт 2020: стратегически цели, оценки и политики.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_87163.pdf

Download (777kB) | Preview

Abstract

Оценка на развитието на трудовия пазар в периода 2008-2015 г. като база за постигане на дългосрочните цели до 2020 г. За целта е установено началното състояние през 2008 г. и по-конкретно ключови характеристики на нормативната рамка, на заетостта, безработицата, икономическата активност, производителността на труда, структурите на заетите и безработните по различни признаци (икономически сектори, брутна добавена стойност, технологично развитие, възрастови характеристики) описани чрез подходящи измерители. Изведени са основните промени и проблеми в нормативната рамка и в базисните характеристики на функционирането на пазара на труда. Направен е аналитичен преглед на националната стратегическа рамка за развитие на пазара на труда в хоризонт 2020 и е оценена адекватността на нормативната и на стратегическата рамка спрямо специфичните за пазара на труда проблеми до 2020 г. Идентификация на стимулите и ограничителите в развитието на пазара на труда през периода 2008-2015 г. Установено е, че демографските параметри и тенденции наред с емиграцията са един от основните рискове за неговото развитие. Други предизвикателства произтичат от нарастващите неравенства в обществото по отношение на достъп до заетост, образование, здравеопазване, както и от нарастващият дисбаланс между качествените характеристики на работната сила и динамичното технологично развитие. Аналитичен преглед на реализацията на Националната стратегическа рамка за развитие на пазара на труда до 2020 г. през призмата на провежданите политики в контекста на очертаните уязвими групи на пазара на труда и оценка на ефективността на тези политики спрямо размера на участниците в активни политики и направените разходи за тяхното провеждане. Направените обобщения, изводи и препоръки са насочени към синтезиране на рисковете и препятствията пред постигане на целите на развитието с хоризонт 2020 и очертаване на възможни насоки за усъвършенстване на провежданите политики.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.