Logo
Munich Personal RePEc Archive

Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация

Atanasov, Atanas (2018): Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация. Published in: (April 2018): pp. 1-43.

[thumbnail of MPRA_paper_87987.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_87987.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Репутацията като обект на счетоводството винаги е била предмет на множество дискусии и така е придавала облик на цялата тема за бизнескомбинациите. Дебатът за същността й, започнал в публикациите на авторите от края на 19 век, преминава през нормативното й регламентиране и продължава с пълна сила до днес. Целта на дисертационния труд е да се извърши критичен преглед на теоретичните аспекти на търговската репутация и развитието на нормативното й регламентиране, както и да се разкрият съществени проблеми при признаването, оценяването и оповестяването на търговската репутация във финансовите отчети на българските публични предприятия, участващи при формирането на борсовия индекс BGBX 40 и на тази основа да се изведат насоки за подобряване на отчитането, представянето и оповестяването й. Като резултат от проведеното изследване е обобщено, че съществуващите правила, залегнали в МСС/МСФО, от една страна са свързани с изпълнението на прекалено сложни процедури при практическото им реализиране, а от друга – дават възможност за проява на относително високо ниво на субективност от страна на ръководствата на предприятията при оценяването на репутацията. Установените слабости по отношение на информацията относно репутацията във финансовите отчети, са основание да се застъпва тезата, че е необходима промяна в режима на последващо отчитане на репутацията. Формулирани са конкретни предложения за подобряване на оповестяванията и са разработени примерни модели за оповестяване при действащия режим на отчитане в приложимите МСС/МСФО. Те имат за цел подобряване на качествените характеристики и повишаване на информационната стойност за потребителите на финансовите отчети.

Goodwill has been a central topic in accounting for many years. It has always been the subject of many discussions and thus has given the whole face of business combinations. The debate about its essence, which began in the publications of the authors of the late 19th century, goes through its normative regulation and continues to its full force today. The purpose of this dissertation is to make a critical review of the theoretical aspects of goodwill and the development of its normative regulation, as well as to reveal significant problems in the recognition, assessment and disclosure of goodwill in the financial statements of Bulgarian public enterprises involved in the formation of the BGBX 40 index and, on that basis, to provide guidance on how to improve its reporting, presentation and disclosure. As a result of the research, it is concluded that the existing rules set out in the IAS / IFRS, on the one hand, are related to the implementation of overly complex procedures in their practical implementation and, on the other hand, allow for a relatively high level of subjectivity of the management of the enterprises in the evaluation of goodwill. The weaknesses identified with regard to goodwill in the financial statements are grounds for arguing that there is a need to change the subsequent reporting regime of goodwill. Specific suggestions to improve disclosures have been formulated and exemplary disclosure models have been developed under the current reporting regime in the applicable IAS / IFRS. They aim to improve the quality characteristics and increase the information value for the users of the financial statements.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.