Logo
Munich Personal RePEc Archive

Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност

Atanasov, Atanas (2018): Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност. Published in: Proceedings of the international scientific-practical conference Industrial Business and Entrepreneurship - Innovation in science and practice, Varna, 2018, pp.411-427. ISBN: 978-954-21-0982-2 (November 2018): pp. 411-427.

[thumbnail of MPRA_paper_90780.pdf] PDF
MPRA_paper_90780.pdf

Download (4MB)

Abstract

Bulgarian: В настоящата публикация се споделя тезата, че в съвременните икономически условия ролята на капитала като основа за пазарните оценки на предприятието в неговия традиционен смисъл, т.е. под формата на финансов и материален капитал, постепенно намалява и се допълва и замества от нарастващата роля на нематериалните активи. Ето защо се счита, че съвременните корпоративни отчети трябва да осигуряват информация не само по отношение на финансовото състояние на предприятието, разглеждано в традиционния му смисъл, а и по отношение на стратегическите цели, използването на ресурсите, интелектуалния капитал, социално-отговорните практики и т.н., което става посредством прилагането на концепцията за интегрираното отчитане. По този начин ползвателите ще могат да обезпечат значително по-високите си информационни и комуникационни нужди, отколкото са имали преди години и това да им позволи в крайна сметка да си обяснят модела, по който предприятието създава стойност. Ключови думи: интелектуален капитал, счетоводна стойност, пазарна стойност, интегрирано отчитане

Abstract This paper shares the view that in the current economic context, the role of capital as a basis for the company's market assessments in its traditional sense, in the form of financial and tangible capital, is gradually decreasing and supplemented and replaced by the growing role of intangible assets. That is why we believe that modern corporate reports should provide information not only about the financial situation of an enterprise in its traditional sense, but also about strategic goals, resource use, intellectual capital, socially responsible practices, and through the implementation of the concept of integrated reporting. In this way, users will be able to deliver significantly higher information and communication needs than they had years before, and ultimately allow them to explain the model in which the business generates value.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.