Logo
Munich Personal RePEc Archive

Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства

Dimitrova, Diana (2017): Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 172-182.

[thumbnail of MPRA_paper_91445.pdf] PDF
MPRA_paper_91445.pdf

Download (255kB)

Abstract

Резюме. В доклада се анализират обществените поръчки като законодателен механизъм за правомерното разходване на публични средства. Акцент е поставен върху върху основните принципи залегнали в Закона за обществените поръчки регламентиращи законосъобразното им провеждане – равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. На база на извършения анализ се правят изводи, набелязват се актуални проблеми и съвременни тенденции. Abstract. The report analyzes the public procurement as a legal mechanism for the lawful spending of public funds. The accent is on the main principles in the Public procurement act, regulating their conducting according to the law – equality and non-admittance of discrimination, free competition, proportionality, publicity and transparency. On base of the analysis are made conclusions, marked actual problems and contemporary tendencies.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.