Munich Personal RePEc Archive

Областният управител като орган на изпълнителната власт

Dimitrova, Darina (2010): Областният управител като орган на изпълнителната власт.

[img] PDF
MPRA_paper_91761.pdf

Download (1MB)

Abstract

Резюме: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специалност Административно право и административен процес, шифър 05.05.07. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2010 г. Abstract: Dissertation for higher education and academic degree PhD, science specialty Administrative law and administrative process, code 05.05.07. Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law, 2010.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.