Logo
Munich Personal RePEc Archive

Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество

Dimitrova, Darina (2003): Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество. Published in: Качество на живота и хармония в обществото (2003): pp. 59-63.

[thumbnail of MPRA_paper_92295.pdf] PDF
MPRA_paper_92295.pdf

Download (275kB)

Abstract

Резюме: В доклада се разглежда въпросът за децентрализацията в държавното управление. Кои са органите, чрез които се децентрализира държавната валст, какви са техните функции и правомощия в това отношение. Територията на Република България се дели на общини и области (чл.135, ал.1, пр.1 от Конституцията). Според чл. 68 от ЗМСМА (ДВ 77/91г.), областта е административно-териториална единица, в която се децентрализира държавната власт с оглед провеждането на ефективна регионална политика. По-късно този текст на закона беше отменен (ДВ, 130/98 г.). В литературата е оспорвана позицията, че областта е административно-териториална единица, в която се децентрализира държавната власт. Това твърдение обаче не е безспорно, имайки предвид трайната практика на Конституционния съд. Abstract: In the report question about the decentralization in the state government is discussed. Which are the organs through which the state government is decentralized, what are their functions and plenary powers in the respect. The territory of the Republic of Bulgaria is dividet into communities and regions (article 135 of the Constittution). According to article 68 of the ZMSMA (DV 77/91), the region is administrative-territorial unit in which the state government is decentralized with a view to manage on effective regional policy. Later this text of the law was abdished (DV 130/98). In the literature on the subject the position that a region is administrative-territorial unit in which the state government is disputed. This affirmation however is not incontestable, having in mind the continuous practise of the Constitutional court.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.