Munich Personal RePEc Archive

Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество

Shirvanyan, Mariyana (2019): Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 86-96.

[img] PDF
MPRA_paper_92403.pdf

Download (249kB)

Abstract

Резюме: В доклада се изследват специфичните функции и мястото на областните съвети за тристранно сътрудничество сред органите на държавното управление. В тази връзка се прави преглед на разпоредбите на КТ относими към тристранното сътрудничество и анализ на разпоредбите на Закона за администрацията /ЗА/. На база нормативния анализ се правят изводи и се набелязват тенденции в дейността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Abstract: The report examines the specificic functions and place of the Regional Tripartite Cooperation Councils among the state governance bodies. In this relation the author makes a review of the regulations of the Labor code, related to the tripartite cooperation and analysis of the regulations of the Administration Act (AA). Based on the normative analysis are made conclusions and marked out tendencies in the activity of the Regional Tripartite Cooperation Councils.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.