Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правомощия на академичния съвет - традиции в българското висше образование

Dimitrova, Darina (2019): Правомощия на академичния съвет - традиции в българското висше образование. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 93-98.

[img] PDF
MPRA_paper_92972.pdf

Download (412kB)

Abstract

В статията се изследват в сравнителноправен аспект правомощията на Академичния съвет, като един от основните органи за управление на висшите училища. Въз основа на анализа на предходното законодателство, касаещо правомощията на Академичния съвет, се изследват историческите традиции в правната уредба на този орган за управление на висшето училище. Авторът прави изводи и обобщения със значимост за съвременните законодателни решения в регламентацията на органа.

The article examines in comparative-legal aspect the powers of the Academic Council, as one of the main bodies for management of the Higher Schools. Based on the analysis of the former legislation concerning the powers of the Academic Council, in the article are examined the historical traditions in the legal regulation of this management body of the Higher School. The author makes conclusions and summaries with importance for the contemporary legislative solutions in the regulation of this body.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.