Logo
Munich Personal RePEc Archive

Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия

Георгиева, Даниела (2019): Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия. Published in: , Приносите на счетоводството в икономическата наука, ИК УНСС (February 2020): pp. 341-348.

[thumbnail of MPRA_paper_98752.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_98752.pdf

Download (797kB) | Preview

Abstract

Основен обект на анализ в разработката са оповестените във финансовите отчети на иновативни български предприятия данни за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) със задължителен и доброволен характер. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на анализ на съдържанието и синтез. За проверка на авторовите хипотези е използвана програмата IBM – SPSS Statistics, ver. 19. Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи квадрат – анализ. Изследването е финансирано по програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“, като то подпомага развитието на литературата, представяйки по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху оповестяването на информация за НИРД.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.