Logo
Munich Personal RePEc Archive

Национална економија

Bukvić, Rajko and Aleksić, Dragan and Aničić, Jugoslav and Laketa, Marko and Todorić, Jovana and Zakić, Nebojša and Vuković, Darko and Miletić, Dalibor and Vukotić, Svetlana and Vukmirović, Dragan and Vukmirović, Jovanka and Majdarević, Aleksandra (2017): Национална економија. Published in: Географија Србије (Geography of Serbia) (2017): pp. 614-751.

[thumbnail of MPRA_paper_103354.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_103354.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Serbian. У овом одељку разматрају се опште карактеристике националне економије. У првом делу приказан је њен историјски развој, који је обухватио привреду у средњовековној српској држави Немањића, преко развоја у оквирима турске феудалне државе, изградње самосталне српске државе након српских устанака и ослобођења од Турске, па до развоја у савременим условима 20. и 21. века. Тај вишевековни развој протицао је у сталним напорима да се превазиђе наслеђена економска заосталост, да се унапреди и модернизује привреда, односно да се претежно аграрна земља претвори у земљу с модерном индустријском привредом, али и уз отпоре изражене у супротној тенденцији да се одржи аграрни, односно сељачки карактер земље. Ипак, био је то процес који се уз мање или више осцилација, али у целини успешно одвијао све до пред крај 20. века. Међутим, почев од последње деценије претходног века земља је током процеса транзиције била деиндустријализована, тако да је сада на нивоу развоја од пре неколико деценија, и стоји пред поновним захтевима за (ре)индустријализацијом. У другом делу разматрају се актуелне карактеристике привреде Србије, подељене у четири сектора. English. In this chapter the main characteristics of the national economy will be considered. In the first part there is explored its historical development. It involves the economy of the middle century Nemanjićs’ Serbian state, through the development in the framework of Turkish feudal state, the building of independent Serbian state after the Serbian uprisings and liberation from Turkey, up to development in modern circumstances of 20th and 21st centuries. This many centuries development characterize constant efforts to overcome the inherited economic backwardness, to move up and modernize the economy, i.e. to transform the predominantly agrarian state to the state with modern manufacturing economy, but also with resistances represented in opposite tendency to keep agrarian, i.e. peasant character of the state. Although, it was the process, that successfully carried out until to last decade of 20th century. But, since this decade the state was deindustrialized through the transition process, so it is now on the level of some decade before, and state is confronted with the repeated need for reindustrialization. In the second part of this chapter the actual characteristics of the Serbian economy are considered, divided in four sectors.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.