Logo
Munich Personal RePEc Archive

Извършваните от счетоводителите дейности и задачи като фактори за определяне на необходимите дигитални компетенции

Георгиева, Даниела and Георгиева, Теодора (2020): Извършваните от счетоводителите дейности и задачи като фактори за определяне на необходимите дигитални компетенции. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ (2020): 147 -161.

[thumbnail of MPRA_paper_104704.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_104704.pdf

Download (721kB) | Preview

Abstract

Основна цел на разработката е да се очертаят работните задачи, извършвани от оперативните и главни счетоводители в България, като основополагащи за изграждане на релевантни дигитални компетенции. В контекста на така поставената цел е заложено и авторовото виждане за първоначална апробация на предложена рамка с необходими дигитални умения по вид длъжност и изпълнявани счетоводни дейности. За постигане на изведената от авторите цел са поставени следните изследователски задачи: - Да се направи анализ на мненията на счетоводители, в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии, относно изпълнявани от тях задачи с организационно-техническо, управленско и контролно естество. - Да се анализира наличието на статистически връзки и зависимости между ежедневните задачи, които са отчетени от най-голям процент респонденти (над 70%) и следните фактори: заемана от лицата длъжност (главен счетоводител или оперативен счетоводител); големина на населено място, в което счетоводителите извършват дейност (столица, голям град, областен град, село); категория предприятие според изискванията на Закона за счетоводството (микро, малко, средно, голямо) и професионален стаж. Предмет на анализ са данни от проведено анкетно проучване сред счетоводители в България. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на анализ и синтез. За целите на емпиричното проучване са използвани програмите – IBM – SPSS Statistics, ver. 19 и Microsoft Office Excel 2016. Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи квадрат – анализ (χ2). Основна изследователска хипотеза е, че дигиталните умения и компетенции са в пряка зависимост от изпълняваните от счетоводителите задачи, на база заеманата от тях длъжност.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.