Logo
Munich Personal RePEc Archive

Изследване на дигиталните умения на счетоводителите в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии

Георгиева, Даниела (2020): Изследване на дигиталните умения на счетоводителите в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ : pp. 254-268.

[thumbnail of MPRA_paper_104705.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_104705.pdf

Download (801kB) | Preview

Abstract

Основна цел на разработката е да се очертаят притежаваните технологични умения на счетоводителите, като основополагащи за изграждане на дигитални компетенции. Следва да се отбележи, че дигиталните знания и умения са в причинно-следствена зависимост с основните функции и задачи, които следва да изпълнява счетоводния персонал. За постигане на изведената авторова цел са поставени следните изследователски задачи: - Да се предложат необходими основни дигитални компетенции за изпълнение на задачи с организационно-техническо естество, при които счетоводителят е потребител на използваните от предприятията информационно-телекомуникационни технологии (ИКТ). - Да се направи анализ на мненията на счетоводители относно степента на владеене (основно, самостоятелно, свободно) на някои основни е-умения. - Да се анализира наличието на статистически връзки и зависимости между дигиталните компетенции с най-висока степен на владеене от счетоводителите респонденти и влиянието на фактори като степен на образование, заемана длъжност и професионален стаж. Основен обект на изследване в разработката са притежаваните от счетоводители технологични дигитални знания и умения, в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии. Предмет на анализ са от една страна предложени в специализираната литература необходими счетоводни дигитални знания, а от друга - анализ на данни от проведено анкетно проучване сред счетоводители в България. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на анализ и синтез. За целите на емпиричното проучване са използвани програмите – IBM – SPSS Statistics, ver. 19 и Microsoft Office Excel 2016. Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи квадрат – анализ (χ2).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.