Munich Personal RePEc Archive

По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на Български иновативни предприятия

Георгиева, Даниела (2020): По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на Български иновативни предприятия. Published in: Бизнес управление No. 1/2021 (March 2021): pp. 56-72.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_106717.pdf

Download (523kB) | Preview

Abstract

В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследват част от потенциалните причини за текущо съществуващата счетоводна практиката на подценяване задължителното и доброволно оповестяване на информация за НИРД. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи. Резултатите от изследването подпомагат развитието на литературата като представят по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху публикуването на данни за НИРД от страна на предприятията в България.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.