Logo
Munich Personal RePEc Archive

Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове

Стайков, Ивайло (2009): Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. Published in: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6 (2009): pp. 26-39.

[thumbnail of MPRA_paper_107398.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_107398.pdf

Download (294kB) | Preview

Abstract

Резюме: Използването на медиацията като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове и по-специално на правни спорове, поставя важният въпрос за нейните последици за давностните срокове. Предвид видовото разнообразие на трудовите спорове, и в частност на правните трудови спорове, особено теоретично значение и практическа актуалност има въпросът за медиацията по индивидуални трудови правни спорове. Настоящото научно изложение представлява опит за анализ на действащата правна уредба, като целта е да се извеждат теоретически и практически изводи с оглед усъвършенстването ѝ, по-конкретно – на медиацията по трудови спорове. Въз основа на доктриналния анализ са направени съответните предложения de lege ferenda за допълнение на Закона за медиацията от 2004 г.

Abstract: The use of mediation as an out-of-court means of resolving disputes, and in particular legal disputes, raises the important question of its implications for the limitation period. Given the species diversity of labor disputes, and in particular of legal labour disputes, the question of mediation in individual labour legal disputes is of particular theoretical importance and practical relevance. This scientific paper is an attempt to analyze the current legal framework, and the goal is to appear theoretical and practical conclusions in order to improve it, in particular – of the mediation of labour disputes. Based on the doctrinal analysis, the relevant suggestions were made de lege ferenda to supplement the Mediation Act of 2004.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.