Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "K - Law and Economics > K3 - Other Substantive Areas of Law > K31 - Labor Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Language
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Y
Number of items at this level: 91.

A

Adascalitei, Dragos and Khatiwada, Sameer and Malo, Miguel A. and Pignatti Morano, Clemente (2015): Employment protection and collective bargaining during the Great Recession: A comprehensive review of international evidence.

Afful, Efua Amoonua (2014): Does Employment Protection Legislation Induce Structural Unemployment? Evidence from 15 OECD Countries.

Amit, Kundu (2009): Switching over to Organic Cultivation and Its Impact on Living Wage and Employment in the Agricultural Labour Market. Published in: Modern Indian Economy: Essays in Honour of A .Ghosh; Deep and Deep Publication, New Delhi, India , Vol. Modern, No. Modern Indian Economy: Essays in Honour of A .Ghosh; Deep and Deep Publication, New Delhi, India (18 September 2010): pp. 398-413.

Andreeva, Andriyana (2018): Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя – съвременна трудовоправна уредба. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2019): Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката , Vol. 1, (2019): pp. 27-36.

Andreeva, Andriyana (2018): Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд – проблеми и тенденции. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 133-141.

Andreeva, Andriyana (2017): Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 70-80.

Andreeva, Andriyana (2017): Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 8-13.

Andreeva, Andriyana (2019): Нормативни гаранции за опазване данните от електронните документи в трудовото досие на работника или служителя. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 85-88.

Andreeva, Andriyana (2018): Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя. Published in: Известия , Vol. 62, No. 2 (2018): pp. 97-111.

Andreeva, Andriyana (2015): Новите видове трудови договори – актуална форма на заетост. Published in: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа , Vol. 1, (2015): pp. 106-112.

Andreeva, Andriyana (2019): За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 292 -299.

Andreeva, Andriyana (2019): Неприкосновеност на личния живот на работниците в контекста на дигитализацията. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2019): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2020): По някои въпроси на гъвкавите форми на заетост и потребността от прозрачни и предвидими условия на труд за работниците и служителите. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A.Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, (2020): pp. 20-25.

Andreeva, Andriyana (2020): Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 168-178.

Andreeva, Andriyana (2020): Digitalization as a factor for the development of the modern labour legislation.

Andreeva, Andriyana and Alexandrov, Andrey (2020): Понятието „търговска тайна“ и задължението за опазването ѝ от работниците и служителите. Published in: Общество и право No. 2 (2020): pp. 44-54.

Andreeva, Andriyana and Danew, Vladimir (2017): Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 326-339.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка. Published in: Известия , Vol. 63, No. 1 (2019): 25 -39.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Educational systems and the need to review traditions in order to respond to labour market demands.

Andreeva, Andriyana and Mateeva, Zhivka (2018): Employers as personal data administrators – specifics and requirements in the context of the information society. Published in: Globalization, the State and the Individual , Vol. 18, No. 2 (2018): pp. 139-147.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 172-184.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Необходимост от нов модел за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 16-21.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 255-261.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Published in: Диалог No. 1 (2018): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 74-87.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Институтът на извънредния труд в българското трудово право – традиции и потребност от промени в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 300 -313.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка. Published in: Медицински мениджмънт и здравна политика , Vol. LI, No. 1 (2020): pp. 28-37.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2011): Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Published in: Библиотека „Проф. Цани Калянджиев“ (2011): pp. 1-256.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Правен режим на почивките и отпуските. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2018): pp. 1-220.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Социален диалог и образование – традиции и съвременни потребности на пазара на труда. Published in: Стратегии на образователната и научната политика , Vol. 27, No. 5 (2019): pp. 463-475.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудово и осигурително право. Published in: Наука и икономика (2020): pp. 1-304.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията. Published in: De Jure No. 1 (2020): pp. 11-18.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 22 -35.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда. Published in: Професионално образование , Vol. 22, No. 4 (2020): pp. 408-420.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Administrative penal liability for violations of the labour migration and labour mobility act. Published in: Globalization, the State and the Individual (Conference Edition) (2019): pp. 103-109.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Rachev, Radoslav (2017): Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2017): pp. 1-204.

Asongu, Simplice and Jellal, Mohamed (2014): A theory of compliance with minimum wage law. Forthcoming in:

Asongu, Simplice and Leke, Ivo (2016): The Costs and Benefits of Migration into the European Union: Debunking Contemporary Myths with Facts.

B

Borooah, Vani (2010): Social Exclusion and Jobs Reservation in India. Published in: Economic and Political Weekly , Vol. XLV, No. 52 (25 December 2010): pp. 31-35.

Boyer, Tristan (2002): Gouvernement d'entreprise et décisions d'emploi. Published in:

Burgert, Derik (2005): The Impact of German Job Protection Legislation on Job Creation in Small Establishments - An Application of the Regression Discontinuity Design.

Burgert, Derik (2005): Schwellenwerte im deutschen Kündigungsschutzrecht Ein Beschäftigungshindernis für kleine Unternehmen?

Böckerman, Petri and Skedinger, Per and Uusitalo, Roope (2015): Seniority rules, worker mobility and wages: Evidence from multi-country linked employer-employee data.

C

Chilosi, Alberto (2010): Stakeholder Protection, Varieties of Capitalism, and Long-Term Unemployment. Forthcoming in: European Journal of Comparative Economics

Chilosi, Alberto (2010): Stakeholder protection in corporate governance and in the legal system, the varieties of capitalism, and long term unemployment.

Costello, Thomas J (TJ) (2004): Pre-litigation Mediation as a Privacy Policy: Exploring the Interaction of Economics and Privacy. Published in: Mediate.com (2004)

D

Dobrota, Gabriela and Busan, Gabriela and Chirculescu, Felicia Maria (2007): Workforce Occupancy – Essential Indicator within the Analysis of the Country Economic Development. Forthcoming in: International Symposium Economy, Society, Civilization

E

Egbert, Henrik (2010): Die Gesetzesreform zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals in Bulgarien: Eine ökonomische Gesetzesfolgenabschätzung. Published in: Osteuropa Wirtschaft , Vol. 55, No. 3 (1 July 2010): pp. 180-191.

F

Fioroni, Tamara and D'Alessandro, Simone (2013): Child Labour and Inequality.

Fischer, Justina AV (2012): Ist eine Deregulierung der Arbeitsmärkte in den südlichen EU-Staaten zur Bekämpfung der Eurokrise sinnvoll?

H

Hsiao, Chih-Ru and Chiou, Wen-Lin (2009): Modeling a Multi-Choice Game Based on the Spirit of Equal Job Opportunities (New).

Hsiao, Chih-Ru and Chiou, Wen-Lin (2009): Modeling a Multi-Choice Game Based on the Spirit of Equal Job opportunities.

J

Jellal, Mohamed (2012): Maroc salaire minimum emploi et pauvreté.

Jellal, Mohamed (2012): A theory of compliance with minimum wage legislation.

Jellal, Mohamed and Tarbalouti, Essaid (2012): Institutions éducation et travail des enfants.

K

Khan, Rana Ejaz Ali and Jamal, Warda Najeeb (2008): Legislation for child labor and compulsory schooling in Pakistan: some issues. Published in: Asian Journal of Development Matters , Vol. 3, (1 March 2009): pp. 68-78.

Kim, Jin-Hyuk (2007): Employee Poaching, Predatory Hiring, and Covenants Not to Compete.

Kohnert, Dirk (1986): The Transformation of Rural Labour Systems in Colonial and Post-Colonial Northern Nigeria. Published in: Journal of Peasant Studies , Vol. 13, No. 4 (1986): pp. 258-271.

L

Langlais, Eric (2008): Le "risque judiciaire" et les licenciements en France: le point de vue de l'économie du risque.

Langlais, Eric (2010): An analysis of bounded rationality in judicial litigations: the case with loss/disappointment averses plaintiffs.

M

Majumder, Rajarshi and Mukherjee, Dipa (2008): State Intervention and Labour Market in India: Issues and Options. Published in: K.K. Bagchi (ed) State, Labour and Development: An Indian Perspective, Abhijeet Publications (2008)

Malo, Miguel A. and Sanchez-sanchez, Nuria (2011): The legal form of labour conflicts and their time persistence: an empirical analysis with a large firms' panel.

Malo, Miguel Ángel and Martín-Román, Ángel L. and Moral, Alfonso (2016): “Peer effects” or “quasi-peer effects” in Spanish labour court rulings.

Miguel Á., Malo (2017): Labour market institutions in small Pacific island countries: Main guidelines for labour market reforms.

Moniz, António (2002): Labour Market Policy in Portugal.

Moral-Arce, Ignacio and Martín-Román, Javier and Martín-Román, Ángel L. (2018): Cessation of activity benefit of Spanish self-employed workers: a heterogeneous impact evaluation.

N

NWAOBI, GODWIN (2013): African Jobless Growth Morphology:Vulnerabilities and Policy Responses.

P

Palmer, Michael and Williams, Jenny (2017): Are Employment Protection Laws for Disabled People Effective in a Developing Country Evidence from Cambodia.

Peng, Fei and Kang, Lili (2012): Labour market institutions and skill premiums: an empirical analysis on the UK 1972-2002.

Ponce, Aldo (2010): Foreign Direct Investment and Civil Rights: Testing Decreasing Returns to Civil Rights.

Putthiwanit, Chutinon and Santipiriyapon, Sawitree (2012): A different point of view in collective bargaining: legal perspective versus business perspective. Forthcoming in:

R

Ramosaj, Argjiro (2012): Challenges in implementation of the maternity leave in Kosovo.

Rashid, Muhammad Mustafa (2016): Exploitation in a Disruptive and Unjust Gig-Economy.

Reed, Joshua and Vandegrift, Donald (2016): The Effect of New Jersey’s Paid Parental Leave Policy on Employment.

S

Sarkar, Prabirjit (2011): Does employment protection lead to unemployment? A panel data analysis of OECD countries, 1990-2008.

Sarkar, Prabirjit (2011): Impact of Labour Regulation on Unemployment: A Case Study of France, Germany, UK and USA.

Sarkar, Prabirjit and Deakin, Simon (2011): Indian labour law and its impact on unemployment, 1970-2006: A leximetric study.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 266 -279.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 280 -291.

Stevans, Lonnie (2007): The Effect of Right-to-Work Laws on Business and Economic Conditions: A Multivariate Approach.

T

Tealdi, Cristina (2011): Typical and atypical employment contracts: the case of Italy.

Toms, Steven and Shepherd, Alice (2013): Creative accounting in the British Industrial Revolution: Cotton manufacturers and the ‘Ten Hours’ Movement.

Toufik, Said and Arkhis, Mohammed-Amine and Oukhallou, Youssef (2016): The Impact of the Employment Protection Legislation Reform on the Labor Market’s Flexicurity in Morocco.

Y

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana (2019): Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне. Published in: Общество и право No. 7 (2019): pp. 4-18.

This list was generated on Sun Oct 25 11:32:41 2020 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.