Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "K31 - Labor Law"

Group by: Creators Name | Language
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Y | Р | С
Number of items at this level: 195.

A

ASIANI, Freddy (2024): L’Inspection Générale du Travail en République Démocratique du Congo : Enjeux, Défis et Perspectives de Réforme.

Adascalitei, Dragos and Khatiwada, Sameer and Malo, Miguel A. and Pignatti Morano, Clemente (2015): Employment protection and collective bargaining during the Great Recession: A comprehensive review of international evidence.

Afful, Efua Amoonua (2014): Does Employment Protection Legislation Induce Structural Unemployment? Evidence from 15 OECD Countries.

Aladetoyinbo, Muyiwa (2019): Brexit, EU and UEFA.

Amit, Kundu (2009): Switching over to Organic Cultivation and Its Impact on Living Wage and Employment in the Agricultural Labour Market. Published in: Modern Indian Economy: Essays in Honour of A .Ghosh; Deep and Deep Publication, New Delhi, India , Vol. Modern, No. Modern Indian Economy: Essays in Honour of A .Ghosh; Deep and Deep Publication, New Delhi, India (18 September 2010): pp. 398-413.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Danev, Vladimir (2023): Дисциплинарната отговорност – материалноправни и процесуални аспекти: Кратък теоретико-практически курс за студенти в Икономически университет – Варна. Published in: ФИЛ ООД (2023): pp. 1-76.

Andreeva, Andriyana (2021): Съдържание на трудовите правоотношения на хабилитираните лица. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVIII, (2021): pp. 90-103.

Andreeva, Andriyana (2021): Работа в пандемична обстановка и някои предизвикателства за страните по трудовото правоотношение. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 4, : pp. 122-134.

Andreeva, Andriyana (2021): Приложение на методите на медиацията – от висшето образование до пазара на труда. Published in: Медиацията в различните обществени сфери (2021): pp. 158-168.

Andreeva, Andriyana (2021): За границите и съдържанието на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние. Published in: Известия. Списание на Икономически университет , Vol. 65, No. 1 (2021): pp. 87-100.

Andreeva, Andriyana (2023): По някои въпроси за информираността на работниците и служителите при възникването и по време на действието на трудовото правоотношение. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 5, (2023): pp. 120-130.

Andreeva, Andriyana (2018): Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя – съвременна трудовоправна уредба. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2019): Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката , Vol. 1, (2019): pp. 27-36.

Andreeva, Andriyana (2018): Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд – проблеми и тенденции. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 133-141.

Andreeva, Andriyana (2017): Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 70-80.

Andreeva, Andriyana (2017): Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 8-13.

Andreeva, Andriyana (2019): Нормативни гаранции за опазване данните от електронните документи в трудовото досие на работника или служителя. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 85-88.

Andreeva, Andriyana (2018): Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя. Published in: Известия , Vol. 62, No. 2 (2018): pp. 97-111.

Andreeva, Andriyana (2015): Новите видове трудови договори – актуална форма на заетост. Published in: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа , Vol. 1, (2015): pp. 106-112.

Andreeva, Andriyana (2019): За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 292 -299.

Andreeva, Andriyana (2019): Неприкосновеност на личния живот на работниците в контекста на дигитализацията. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2019): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2020): По някои въпроси на гъвкавите форми на заетост и потребността от прозрачни и предвидими условия на труд за работниците и служителите. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A.Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, (2020): pp. 20-25.

Andreeva, Andriyana (2020): Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 168-178.

Andreeva, Andriyana (2020): Социалният диалог в българското трудово право – потребност от трансформация в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 316-323.

Andreeva, Andriyana (2020): По някои въпроси на работодателската правоспособност, работодателска власт и социалната отговорност. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 3 (2020): pp. 227-243.

Andreeva, Andriyana (2020): Digitalization as a factor for the development of the modern labour legislation.

Andreeva, Andriyana and Alexandrov, Andrey (2020): Понятието „търговска тайна“ и задължението за опазването ѝ от работниците и служителите. Published in: Общество и право No. 2 (2020): pp. 44-54.

Andreeva, Andriyana and Asenov, Oleg (2020): Digital control over the working process technological and legal aspects. Published in: Economics and Computer Science No. 2 (2020): 6 -13.

Andreeva, Andriyana and Danew, Vladimir (2017): Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 326-339.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 3 (2018): pp. 137-150.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка. Published in: Известия , Vol. 63, No. 1 (2019): 25 -39.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Educational systems and the need to review traditions in order to respond to labour market demands.

Andreeva, Andriyana and Mateeva, Zhivka (2018): Employers as personal data administrators – specifics and requirements in the context of the information society. Published in: Globalization, the State and the Individual , Vol. 18, No. 2 (2018): pp. 139-147.

Andreeva, Andriyana and Shirvanyan, Mariyana (2021): По някои въпроси за защита на личните данни в трудовата книжка. Published in: Защитата на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи (2021): pp. 64-75.

Andreeva, Andriyana and Shirvanyan, Mariyana (2021): По някои въпроси на понятието работно място в контекста на гъвкавите форми на труд. Published in: Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies No. 2 (2021): pp. 15-29.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): За нуждата от качествени измерения на правото на почивка. Published in: Управление на човешките ресурси (2021): pp. 139-145.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): За функциите на трудовото и осигурително право в условията на пандемия. Published in: Проблеми на трудовото и осигурителното право. Сборник с доклади от националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев (2021): pp. 279-292.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2022): Трудово и осигурителноправни аспекти на работата през платформа – предизвикателства и възможни законодателни решения. Published in: Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies No. 2 (2022): pp. 35-52.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Екосистема на доверие при използване на изкуствен интелект в трудовите отношения. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 4, : pp. 365-376.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Съвременни тенденции във философията на трудовите и осигурителни права. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2020): pp. 9-14.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Влияние на новата индустриална революция върху трудовоправните отношения в сферата на заетостта в селското стопанство. Published in: Устойчиво управление на поземлените ресурси – съвременни практики и решения (2021): pp. 144-152.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): За свободата и дисциплината в трудовото право - съвременни аспекти в дигиталната ера. Published in: Бизнес и право No. 3 (2020): pp. 55-75.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 172-184.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Необходимост от нов модел за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 16-21.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 255-261.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Published in: Диалог No. 1 (2018): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 74-87.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Институтът на извънредния труд в българското трудово право – традиции и потребност от промени в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 300 -313.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка. Published in: Медицински мениджмънт и здравна политика , Vol. LI, No. 1 (2020): pp. 28-37.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2011): Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Published in: Библиотека „Проф. Цани Калянджиев“ (2011): pp. 1-256.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Правен режим на почивките и отпуските. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2018): pp. 1-220.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Социален диалог и образование – традиции и съвременни потребности на пазара на труда. Published in: Стратегии на образователната и научната политика , Vol. 27, No. 5 (2019): pp. 463-475.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудово и осигурително право. Published in: Наука и икономика (2020): pp. 1-304.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията. Published in: De Jure No. 1 (2020): pp. 11-18.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 22 -35.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда. Published in: Професионално образование , Vol. 22, No. 4 (2020): pp. 408-420.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Работодателският контрол в контекста на дигитализацията. Published in: Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства (2020): pp. 48-53.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Правни аспекти на баланса между личен и професионален живот. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 330-337.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Отговорността при инциденти на работното място, свързани с употреба на изкуствен интелект – съвременни предизвикателства пред законодателя. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVII, (2020): pp. 230-239.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Потребност от нормативна регламентация на социалната икономика в България. Published in: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката (2020): pp. 24-32.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Administrative penal liability for violations of the labour migration and labour mobility act. Published in: Globalization, the State and the Individual (Conference Edition) (2019): pp. 103-109.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2022): The labour inspectorate as a supervisory authority on compliance with labour legislation. Published in: Economics & Law , Vol. IV, No. I (2022): pp. 120-133.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Rachev, Radoslav (2017): Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2017): pp. 1-204.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Vladova-Ivanova, Violeta (2020): Трудово и осигурително право - задачи, казуси, тестове. Published in: Direct Services (2020): pp. 1-165.

Asongu, Simplice and Jellal, Mohamed (2014): A theory of compliance with minimum wage law. Forthcoming in:

Asongu, Simplice and Leke, Ivo (2016): The Costs and Benefits of Migration into the European Union: Debunking Contemporary Myths with Facts.

B

Borooah, Vani (2010): Social Exclusion and Jobs Reservation in India. Published in: Economic and Political Weekly , Vol. XLV, No. 52 (25 December 2010): pp. 31-35.

Boyer, Tristan (2002): Gouvernement d'entreprise et décisions d'emploi. Published in:

Burgert, Derik (2005): The Impact of German Job Protection Legislation on Job Creation in Small Establishments - An Application of the Regression Discontinuity Design.

Burgert, Derik (2005): Schwellenwerte im deutschen Kündigungsschutzrecht Ein Beschäftigungshindernis für kleine Unternehmen?

Böckerman, Petri and Skedinger, Per and Uusitalo, Roope (2015): Seniority rules, worker mobility and wages: Evidence from multi-country linked employer-employee data.

C

Chilosi, Alberto (2010): Stakeholder Protection, Varieties of Capitalism, and Long-Term Unemployment. Forthcoming in: European Journal of Comparative Economics

Chilosi, Alberto (2010): Stakeholder protection in corporate governance and in the legal system, the varieties of capitalism, and long term unemployment.

Costello, Thomas J (TJ) (2004): Pre-litigation Mediation as a Privacy Policy: Exploring the Interaction of Economics and Privacy. Published in: Mediate.com (2004)

D

Delgado-Cubillo, Pablo and Martín-Román, Ángel L. (2023): Workers’ behavior after safety regulations: Impact evaluation of the Spanish Occupational Safety and Health Act.

Dimitrova, Darina (2021): Исторически традиции на контрола за спазване на трудовото законодателство. Published in: De Jure , Vol. 23, No. 2 (2021): pp. 192-202.

Dobrota, Gabriela and Busan, Gabriela and Chirculescu, Felicia Maria (2007): Workforce Occupancy – Essential Indicator within the Analysis of the Country Economic Development. Forthcoming in: International Symposium Economy, Society, Civilization

E

Egbert, Henrik (2010): Die Gesetzesreform zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals in Bulgarien: Eine ökonomische Gesetzesfolgenabschätzung. Published in: Osteuropa Wirtschaft , Vol. 55, No. 3 (1 July 2010): pp. 180-191.

F

Fioroni, Tamara and D'Alessandro, Simone (2013): Child Labour and Inequality.

Fischer, Justina AV (2012): Ist eine Deregulierung der Arbeitsmärkte in den südlichen EU-Staaten zur Bekämpfung der Eurokrise sinnvoll?

H

Hsiao, Chih-Ru and Chiou, Wen-Lin (2009): Modeling a Multi-Choice Game Based on the Spirit of Equal Job Opportunities (New).

Hsiao, Chih-Ru and Chiou, Wen-Lin (2009): Modeling a Multi-Choice Game Based on the Spirit of Equal Job opportunities.

J

Jellal, Mohamed (2012): Maroc salaire minimum emploi et pauvreté.

Jellal, Mohamed (2012): A theory of compliance with minimum wage legislation.

Jellal, Mohamed and Tarbalouti, Essaid (2012): Institutions éducation et travail des enfants.

K

Khan, Rana Ejaz Ali and Jamal, Warda Najeeb (2008): Legislation for child labor and compulsory schooling in Pakistan: some issues. Published in: Asian Journal of Development Matters , Vol. 3, (1 March 2009): pp. 68-78.

Kim, Jin-Hyuk (2007): Employee Poaching, Predatory Hiring, and Covenants Not to Compete.

Kohnert, Dirk (1986): The Transformation of Rural Labour Systems in Colonial and Post-Colonial Northern Nigeria. Published in: Journal of Peasant Studies , Vol. 13, No. 4 (1986): pp. 258-271.

L

Langlais, Eric (2008): Le "risque judiciaire" et les licenciements en France: le point de vue de l'économie du risque.

Langlais, Eric (2010): An analysis of bounded rationality in judicial litigations: the case with loss/disappointment averses plaintiffs.

M

Majumder, Rajarshi and Mukherjee, Dipa (2008): State Intervention and Labour Market in India: Issues and Options. Published in: K.K. Bagchi (ed) State, Labour and Development: An Indian Perspective, Abhijeet Publications (2008)

Malo, Miguel A. and Sanchez-sanchez, Nuria (2011): The legal form of labour conflicts and their time persistence: an empirical analysis with a large firms' panel.

Malo, Miguel Ángel and Martín-Román, Ángel L. and Moral, Alfonso (2016): “Peer effects” or “quasi-peer effects” in Spanish labour court rulings.

Miguel Á., Malo (2017): Labour market institutions in small Pacific island countries: Main guidelines for labour market reforms.

Moniz, António (2002): Labour Market Policy in Portugal.

Moral-Arce, Ignacio and Martín-Román, Javier and Martín-Román, Ángel L. (2018): Cessation of activity benefit of Spanish self-employed workers: a heterogeneous impact evaluation.

Müller, Daniel and Schmitz, Patrick W. (2021): The Right to Quit Work: An Efficiency Rationale for Restricting the Freedom of Contract. Published in: Journal of Economic Behavior and Organization , Vol. 184, (2021): pp. 653-669.

N

NWAOBI, GODWIN (2013): African Jobless Growth Morphology:Vulnerabilities and Policy Responses.

Nwaobi, Godwin (2024): Gig Sector in the African Economy: Frameworks, Challenges and Prospects.

P

Palmer, Michael and Williams, Jenny (2017): Are Employment Protection Laws for Disabled People Effective in a Developing Country Evidence from Cambodia.

Peng, Fei and Kang, Lili (2012): Labour market institutions and skill premiums: an empirical analysis on the UK 1972-2002.

Ponce, Aldo (2010): Foreign Direct Investment and Civil Rights: Testing Decreasing Returns to Civil Rights.

Putthiwanit, Chutinon and Santipiriyapon, Sawitree (2012): A different point of view in collective bargaining: legal perspective versus business perspective. Forthcoming in:

R

Ramosaj, Argjiro (2012): Challenges in implementation of the maternity leave in Kosovo.

Rashid, Muhammad Mustafa (2016): Exploitation in a Disruptive and Unjust Gig-Economy.

Reed, Joshua and Vandegrift, Donald (2016): The Effect of New Jersey’s Paid Parental Leave Policy on Employment.

S

Sarkar, Prabirjit (2011): Does employment protection lead to unemployment? A panel data analysis of OECD countries, 1990-2008.

Sarkar, Prabirjit (2011): Impact of Labour Regulation on Unemployment: A Case Study of France, Germany, UK and USA.

Sarkar, Prabirjit and Deakin, Simon (2011): Indian labour law and its impact on unemployment, 1970-2006: A leximetric study.

Shirvanyan, Mariyana (2020): Нормативни основания на обезщетенията за трудова злополука. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 120-125.

Shirvanyan, Mariyana (2021): Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство. Published in: Стено (2021): pp. 1-243.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 266 -279.

Shirvanyan, Mariyana (2020): Принципи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно разпоредбите на Директива /89/391/ЕИО. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 2 (2020): pp. 97-112.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 280 -291.

Shirvanyan, Mariyana and Danev, Vladimir (2021): Медиацията в контекста на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита. Published in: Медиацията в различните обществени сфери (2021): pp. 81-88.

Stevans, Lonnie (2007): The Effect of Right-to-Work Laws on Business and Economic Conditions: A Multivariate Approach.

Sulistyaningrum, Eny and Tjahjadi, Alexander Michael (2022): Income Inequality in Indonesia: Which Aspects Cause the Most? Published in: Journal of Indonesian Economy and Business , Vol. 37, No. 3 (22 July 2022): pp. 229-253.

T

Tealdi, Cristina (2011): Typical and atypical employment contracts: the case of Italy.

Toms, Steven and Shepherd, Alice (2013): Creative accounting in the British Industrial Revolution: Cotton manufacturers and the ‘Ten Hours’ Movement.

Toufik, Said and Arkhis, Mohammed-Amine and Oukhallou, Youssef (2016): The Impact of the Employment Protection Legislation Reform on the Labor Market’s Flexicurity in Morocco.

Y

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana (2019): Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне. Published in: Общество и право No. 7 (2019): pp. 4-18.

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana and Blagoycheva, Hristina and Dimitrova, Darina and Nedyalkova, Plamena and Bogdanov, Hristosko (2022): Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство. Published in: Издателство „Наука и икономика“ (2022): pp. 1-256.

Р

Радева, Мария (2021): Трудовоправни аспекти на атестирането на учителите. Published in: Научни трудове на Русенски университет , Vol. 60, No. 7.1. Law Studies (2021)

С

Стайков, Ивайло (2012): Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. Published in: Норма. ISSN 1314-5126, No. 5 (2012): pp. 5-18.

Стайков, Ивайло (2013): Предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 4 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Норма. ISSN 1314-5126 No. 7 (2013): pp. 43-56.

Стайков, Ивайло (2007): Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Published in: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт на БАН, и др. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-185-7 (2007): pp. 391-402.

Стайков, Ивайло (2004): Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. Published in: Юридически свят. ISSN 1311-3488 No. 1 (2004): pp. 117-134.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. Published in: Сборник доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Съюза на учените, гр. Русе, 9-10 ноември 2007 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2007): pp. 336-339.

Стайков, Ивайло (2012): Правна уредба на работата от разстояние. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2012. Том 51, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’12. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2012): pp. 225-230.

Стайков, Ивайло (2017): Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. Published in: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том І. Частно право. София: Издателски комплекс – УНСС, 2017. ISBN 978-954-644-991-7 (2017): pp. 359-367.

Стайков, Ивайло (2013): Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2013): pp. 116-121.

Стайков, Ивайло (2013): Някои етични проблеми при прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: интернет електронно списание „Юридическо образование” на интернет адрес www.legaleducation.eu (2013)

Стайков, Ивайло (2010): Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815, No. 6 (2010): pp. 27-54.

Стайков, Ивайло (2012): Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право” на НБУ. [електронен ресурс]. ISSN (online) 1314-5797, No. 2 (2012): pp. 39-66.

Стайков, Ивайло (2011): Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2011): pp. 29-33.

Стайков, Ивайло (2018): Осигурителен договор в полза на трето лице. Published in: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, гр. София, 15.12.2016 г. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-4468-1 (2018): pp. 106-116.

Стайков, Ивайло (2013): Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. Published in: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. София: Фенея. ISBN 978-619-163-017-2, (2013): pp. 235-253.

Стайков, Ивайло (2017): Относно формата и наименованието на искането за ползване на отпуск. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 149-158.

Стайков, Ивайло (2013): За характера на споровете във връзка с медицинската експертиза. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/departamenti/law/law-jurnal/novo/law-journal-4-2013-3.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2013): pp. 49-72.

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Published in: Правен преглед, ISSN 1310-9472 No. 1 (2007): pp. 90-104.

Стайков, Ивайло (2009): Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. Published in: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6 (2009): pp. 26-39.

Стайков, Ивайло (2020): Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Published in: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-143-6 (2020): pp. 55-72.

Стайков, Ивайло (2007): Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2588-8 (2007): pp. 204-220.

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

Стайков, Ивайло (2010): Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3047-9 (2010): pp. 95-107.

Стайков, Ивайло (2011): Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Издателство "Фенея". ISBN 978-954-9499-83-4 (2011): pp. 211-227.

Стайков, Ивайло (2020): Административнонаказателна отговорност на работодателя за допустителство на дискриминационен акт в неговото предприятие. Published in: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. Сборник с доклади от научна конференция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-4975-4. (2020): pp. 152-165.

Стайков, Ивайло (2021): Правното качество на неплатения отпуск като неплатен. Published in: Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-619-202-675-1 (2021): pp. 102-116.

Стайков, Ивайло (2021): Аспекти на проблематиката във връзка с ползването на различните видове отпуски. Published in: Предизвикателства към правото: Научни четения в памет на Кристиан Таков. [Сборник]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-181-8 (2022): pp. 227-242.

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и колективното трудово договаряне. Published in: Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Том 12. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”. ISSN 1313-7255 (2005): pp. 193-212.

Стайков, Ивайло (2009): Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2009. Том 48, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’09. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2009): pp. 26-30.

Стайков, Ивайло (2019): Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2018 година. , Vol. 8, No. Година седма (2019): pp. 211-242.

Стайков, Ивайло (2018): Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2017 година. , Vol. кн. 7, No. Година шеста (2018): pp. 214-231.

Стайков, Ивайло (2016): Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2015 година , Vol. кн. 5, No. Година четвърта (2016): pp. 162-193.

Стайков, Ивайло (2016): Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Published in: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. (2016): pp. 119-142.

Стайков, Ивайло (2017): Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. 12/13, No. 1-3 (2017): pp. 1-15.

Стайков, Ивайло (2012): Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. Published in: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издат. комплекс на НВУ (2012): pp. 163-170.

Стайков, Ивайло (2014): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. X, No. 1 (2014): pp. 19-35.

Стайков, Ивайло (2006): Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005 , Vol. VI, (2006): pp. 203-210.

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

Стайков, Ивайло (2006): Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. Published in: Юбилеен сборник на Департамент „Право” посветен на 15 години на Нов български университет (2006): pp. 277-293.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

Стайков, Ивайло (2015): Характеристика на правото на отпуск. Published in: Сборник доклади от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: РУ „Ангел Кънчев“, ЮФ No. електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/ (2015): pp. 72-83.

Стайков, Ивайло (2004): Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Published in: Право без граници. ISSN 1312-0557, No. 1-2, приложение (2004): pp. 65-77.

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

Стайков, Ивайло (2010): Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2010): pp. 61-64.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

Стайков, Ивайло (2020): Продължителност на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда и начин за неговото броене. Published in: Бизнес и право. ISSN (print) 2603-3437; ISSN (online) 2603-3445 , Vol. III, No. 3 (2020): pp. 41-54.

Стайков, Ивайло (2022): Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд). Published in: News Lex.bg. Електронно издание. Научни и практически публикации. ISSN 2682-9606 (online) - https://news.lex.bg/guestpost/обезщетение-за-вреди-причинени-от-отм/ (18 February 2022)

Стайков, Ивайло (2008): Европейското доброволно рамково междусекторно споразумение за работата от разстояние от 2002 г. Published in: България в Европейския съюз: първи резултати. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30-31 май 2008 г. София: Горекс Прес. ISBN 954-616-139-Х, (2008): pp. 195-205.

Стайков, Ивайло (2021): Развитието на трудовото право на Европейския съюз през 2019 година – нови източници и нови перспективи за по-надеждна правна уредба на трудовите отношения. Част първа: Европейски орган по труда – създаване и правна характеристика. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2020 година. Година IX. Книжка 10. София: Издателство на Нов български университет, 2021. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) (2021): pp. 198-241.

Стайков, Ивайло (2013): Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/law-jurnal/statii4/statii5/law-journal1-2013-2.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 1 (2013): pp. 15-28.

Стайков, Ивайло (2019): Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. Published in: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30.11.2017 г. No. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-191-8, (2019): pp. 115-120.

Стайков, Ивайло (2010): Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 1 (2010)

Стайков, Ивайло (2006): Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3 – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2006): pp. 73-76.

Стайков, Ивайло (2014): Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University). ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2014): pp. 18-44.

Стайков, Ивайло (2010): За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 3 (2010): pp. 74-92.

Стайков, Ивайло (2010): „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Published in: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник с научни доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ. ISBN 978-954-9370-72-0 (2010): pp. 358-368.

Стайков, Ивайло (2010): Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Published in: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сборник с доклади от конференция, посветена на 60 години от създаването на Икономическия институт на БАН, 11-12.12.2009 г. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-210-6, (2010): pp. 233-238.

Стайков, Ивайло (2021): Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията COVID-19. Published in: Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство. ISSN (print) 0861-9344; ISSN (online) 2534-8957 , Vol. LXI, No. 3 (2021): pp. 341-369.

Стайков, Ивайло (2021): International labour standards and The Republic of Bulgaria – a century of experience. Published in: TARAS SHEVCHENKO 6th International conference on social sciences, April 4-5, 2021, Kyiv, Ukraine. Proceedings book – Volume-4. Editor: Prof. Dr. Mykola Vaskiv. IKSAD Global Publications (3 May 2021): pp. 1407-1437.

Стайков, Ивайло (2021): The prohibition of discrimination in labour relations – regulation in universal international legal acts. Published in: AL FARABI Journal – 9th International Conference on Social Sciences, May 2-4, 2021, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan. Full Text Book. Editors: Assoc. Prof. Ali Haşimov, Dr. Mehman Şabanov. By FARABI Publishing House – 2021.ISBN 978-625-7898-43-0 (12 May 2021): pp. 1153-1177.

This list was generated on Thu Jul 18 09:45:53 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.