Munich Personal RePEc Archive

Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка. Published in: Известия , Vol. 63, No. 1 (2019): 25 -39.

[img] PDF
MPRA_paper_94145.pdf

Download (301kB)

Abstract

Резюме: В разработката се изследват основанията за отстраняване на кандидат или участник от процедура за възлагане на обществена поръчка за нарушаване на трудовото законодателство.Целта на изследването е анализирането на нормите, отразяващи, от една страна, основанията за отстраняване на кандидат или участник, а от друга, закрилната функция на законодателя, осъществявана спрямо правото на труд. Актуалността на представената тематика е обусловена от последните нормативни промени в областта, както и от паралелното изследване на два правно и икономически значими въпроса, а именно основанията за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка и нарушенията на трудовото законодателство. На база на извършения анализ се правят изводи с теоретична и практическа насоченост. За нуждите на изследването са използвани различни методи: нормативен, сравнителноправен, синтез, индукция и дедукция.

Abstract: The work examines the grounds for exclusion of a candidate or participant from participation in public procurement award procedure for violations of the labor legislation. The aim of the work is the analysis of the norms, reflecting on the one side the grounds for exclusion of a candidate or participant, on the other side the protective function of the legislator, performed toward the right to work. The relevance of the researched issue is determined by the latest normative amendments in the area, as well as the parallel examination of two legally and economically significant issues, namely the grounds for exclusion from a public procurement award procedure and the violations of the labor legislation. Based on the analysis are made conclusions with theoretical and practical importance. For the needs of the research are used different methods: normative, comparative-legal, synthesis, induction and deduction.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.