Munich Personal RePEc Archive

Новите видове трудови договори – актуална форма на заетост

Andreeva, Andriyana (2015): Новите видове трудови договори – актуална форма на заетост. Published in: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа , Vol. 1, (2015): pp. 106-112.

[img] PDF
MPRA_paper_95737.pdf

Download (818kB)

Abstract

Резюме: В доклада са разгледани същностните характеристики и спецификите на новите трудови договори, въведени в българското законодателство с промените в КТ от 2010 и 2014 г. Целта е да бъде анализирана актуалната трудовоправна уредба на новите видовете трудови договори като проява и отражение на процеса на „одоговаряне“ в трудовото право, разпрострял се и в останалите правни отрасли. На база на анализа са направени изводи и препоръки относно практическото приложение на тези договори.

Summary: The paper presents the essential characteristics and specificities of the new employment agreements, introduced to the Bulgarian legislation with the amendments of the Labor code in the year 2010 and 2014. The purpose is to analyze the current labor-law regulation of the new employment agreements as a manifestation and reflection of the process of“negotiation“ in the labor law, which expands also into the other law departments. On basis of the analysis the author makes conclusions and gives recommendations to the practical application of this agreements.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.