Logo
Munich Personal RePEc Archive

Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Стайков, Ивайло (2007): Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Published in: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт на БАН, и др. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-185-7 (2007): pp. 391-402.

[thumbnail of MPRA_paper_112761.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112761.pdf

Download (353kB) | Preview

Abstract

Резюме: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – обн., ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г. в българското законодателство се въведоха разпоредбите на Директива 86/378/ЕИО за прилагане на принципа за равното третиране на мъжете и жените при професионални схеми за социална сигурност, Директива 98/49/ЕО относно запазването на допълнителните пенсионни права при движение в Общността и Директива 2003/41/ЕО за дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Новата правна уредба е следствие на държавната и законодателна политика и в изпълнение на правителствената програма за сближаване и хармонизиране на българското осигурително законодателство с европейските норми по повод приемането на България за пълноправен член на ЕС. С промените в КСО се създаде детайлна правна уредба на професионалните схеми за допълнително пенсионно осигуряване (вж. изменението на чл. 1, т. 2, б. „б” във връзка с предмета на правна уредба на КСО). Така действащото българско осигурително право се обогати с още една възможност за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Abstract: With the Law for amendment and supplement of the Social Security Code – promulgated, SG, Iss. 56 of 11.07.2006, the provisions of Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes, Council Directive 98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self-employed persons moving within the Community and Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, have been introduced into Bulgarian law. The new legal framework is a consequence of the state and legislative policy and in implementation of the government program for approximation and harmonization of the Bulgarian social insurance legislation with the European norms on the occasion of the accession of Bulgaria as a full member of the European Union. The changes in Social Security Code created a detailed legal framework for the occupational social security schemes for supplementary pension social insurance (see the amendment to Art. 1, item 2, item “b” in connection with the subject of legal regulation of Social Security Code). Thus, the current Bulgarian social security law has been enriched with another opportunity for additional voluntary pension insurance.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.