Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "K39 - Other"

Group by: Creators Name | Language
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | M | P | S | T | V | С
Number of items at this level: 57.

A

Abozaid, Abdulazeem (2016): Critical review of the tools of Ijtihad used in Islamic finance. Published in: Journal of Islamic Economic Studies , Vol. 24, No. 1 (June 2016): pp. 77-94.

B

Beaulier, Scott and Mixon, Franklin and Cebula, Richard (2013): Can't See the Tacking for the Trees? Try a Coasian Solution. Published in: New Developments in Economic Education (24 March 2014): pp. 126-132.

C

Cecere, Grazia and Le Guel, Fabrice and Soulié, Nicolas (2012): Perceived Internet privacy concerns on social network in Europe.

Ciacci, Riccardo and Sansone, Dario (2020): The Impact of Sodomy Law Repeals on Crime.

D

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

F

Fremeth, Adam and Richter, Brian and Schaufele, Brandon (2018): Spillovers from regulating corporate campaign contributions.

H

Heinrich, Gregor (1986): The new Brazilian Cheques Act of 1985 and the Geneva Uniform Law on Cheques. Published in: Revista de Direito Mercantil (Sao Paulo) No. No. 64 (1986): pp. 83-87.

Henrich, Gregor (1991): Building a universal payments law?: The UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers. Published in: Payment Systems Worldwide No. Summer (1991): pp. 4-16.

Howell, William and Shepsle, Kenneth and Wolton, Stephane (2020): Executive Absolutism: A Model.

I

Islahi, Abdul Azim (2013): Book Review: Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance by Muhammad Tahir Mansoori. Published in: Islamic Economic Studies , Vol. 21, No. 2 (November 0213): pp. 109-116.

J

Jing-Yuan, Chiou (2012): In the shadow of giants.

K

Kaluzhsky, Mikhail (1997): Проблемы общественного самоуправления в свете теории самоорганизации. Published in: (1997): pp. 50-53.

M

Mirza, Arshad and Singh, Nirvikar (2018): Mental Health Policy in India: Seven Sets of Questions and Some Answers. Forthcoming in: Journal of Mental Health Policy and Economics

P

Phiri Kampanje, Brian (2022): Repatriation of Malawian export proceeds under CD1 – who is the gatekeeper?

Porzecanski, Arturo C. (2017): Human Rights and Sovereign Debts in the Context of Property and Creditor Rights.

S

Saccal, Alessandro (2022): A Nash equilibrium against gun control.

Selim, Tarek (2008): The Education Market in Egypt: A Game Theory Approach. Published in: Economic Research Forum - Working Paper Series (August 2008)

Shorin, Sergei (2023): Правовая социализация как способ предотвращения уклонения от уплаты налогов за счет обеспечения эффективности бюджетных расходов. Published in: Правовое регулирование публичного управления: проблемы, стратегии, вызовы времени: сборник материалов Всероссийской заочной конференции. 23 января 2023 г. (г. Липецк) / под общей ред. В.А. Брусенцевой. Липецк: Липецкий филиал РАНХиГС, 2023 г. 164 с. No. https://lip.ranepa.ru/upload/iblock/a2d/qixbe3btjflr8y10u4vxj2nqi16ikojt/Sbornik_23.01.2023.pdf (2023): pp. 155-162.

T

Tavares, Samia (2007): Do Freedom of Information Laws Decrease Corruption?

V

Van Den Hauwe, Ludwig (2006): The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking. Forthcoming in: Procesos de Mercado Revista Europea de Economía Política , Vol. III, No. 2 (December 2006)

Vrabie, Catalin and Tirziu, Andreea-Maria (2016): The technology legal framework issues and challenges in Romania. Published in: Proceedings of the SRDE Conference „CURRENT PROBLEMS OF EU'S POLITICAL AND LEGAL SPACE" 2016 No. 1 (2016): pp. 234-240.

van den Hauwe, Ludwig (2008): Credit Expansion, the Prisoner´s Dilemma, and Free Banking as Mechanism Design.

van den Hauwe, Ludwig (2008): Credit Expansion, the Prisoner´s Dilemma, and Free Banking as Mechanism Design.

van den Hauwe, Ludwig (2008): Credit Expansion, the Prisoner´s Dilemma, and Free Banking as Mechanism Design.

van den Hauwe, Ludwig (2006): Review of Huerta de Soto´s `Money, Bank Credit, and Economic Cycles´. Forthcoming in: New Perspectives on Political Economy , Vol. 2, No. 2 (November 2006): pp. 135-141.

van den Hauwe, Ludwig (2006): The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking. Forthcoming in: Procesos de Mercado Revista Europea de Economía Política , Vol. III, No. 2 (December 2006)

С

Стайков, Ивайло (2012): Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. Published in: Норма. ISSN 1314-5126, No. 5 (2012): pp. 5-18.

Стайков, Ивайло (2020): Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Published in: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-143-6 (2020): pp. 55-72.

Стайков, Ивайло (2019): Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2018 година. , Vol. 8, No. Година седма (2019): pp. 211-242.

Стайков, Ивайло (2008): Кодификация на българското обществено осигуряване. Published in: Proceedings – University of Ruse „Angel Kanchev“ , Vol. 47, No. 7 - Law Sciences (2008): pp. 76-80.

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

Стайков, Ивайло (2013): Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3525-2 (2013): pp. 108-123.

Стайков, Ивайло (2014): Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. Published in: Норма, 2014, № 1. ISSN 1314-5126, (2014): pp. 62-87.

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2015): pp. 73-85.

Стайков, Ивайло (2017): Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 139-148.

Стайков, Ивайло (2014): Пенсионно правоотношение – същност и правна характеристика. Published in: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. София: ИК „Труд и право”. ISBN 978-954-608-221-3, (2014): pp. 427-446.

Стайков, Ивайло (2018): Осигурителен договор в полза на трето лице. Published in: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, гр. София, 15.12.2016 г. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-4468-1 (2018): pp. 106-116.

Стайков, Ивайло (2014): Понятие за осигурителноправен спор. Published in: Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев. Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. ISBN 978-954-644-558-2, (2014): pp. 262-269.

Стайков, Ивайло (2013): Етични правила и поведение на медиатора. Published in: Етиката в българската правна система. Сборник статии. София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. ISBN 978-954-644-458-5, (2013): pp. 313-322.

Стайков, Ивайло (2016): Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. Published in: Законът на правото или правото на закона. Сборник доклади от Национална конференция, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 2016. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4. No. електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=19#t [електронен ресурс] (2016): pp. 110-119.

Стайков, Ивайло (2011): Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2011): pp. 29-33.

Стайков, Ивайло (2010): Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815, No. 6 (2010): pp. 27-54.

Стайков, Ивайло (2014): Право на здраве и право на здравно осигуряване. Published in: Европейските етични стандарти и българската медицина. Сборник статии от Деветата национална конференция с международно участие по етика, гр. София, 25-26 октомври 2013 г. София: Български лекарски съюз, 2014. ISBN 978-619-90225-1-1 (2014): pp. 361-366.

Стайков, Ивайло (2013): Някои етични проблеми при прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: интернет електронно списание „Юридическо образование” на интернет адрес www.legaleducation.eu (2013)

Стайков, Ивайло (2013): Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2013): pp. 116-121.

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и правна същност на осигурителната каса. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2015. Том 54, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’15. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2015): pp. 88-97.

Стайков, Ивайло (2007): Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Published in: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт на БАН, и др. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-185-7 (2007): pp. 391-402.

Стайков, Ивайло (2013): За характера на споровете във връзка с медицинската експертиза. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/departamenti/law/law-jurnal/novo/law-journal-4-2013-3.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2013): pp. 49-72.

Стайков, Ивайло (2013): Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Годишник на Департамент „Право” на Нов български университет 2012 година. (Yearbook of the Law Department of New Bulgarian University 2012). София: Издателство на НБУ. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) , Vol. кн. 1, No. Година първа (2013): pp. 103-113.

Стайков, Ивайло (2011): Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Издателство "Фенея". ISBN 978-954-9499-83-4 (2011): pp. 211-227.

Стайков, Ивайло (2004): Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815 , Vol. XV, No. 6 (2004): pp. 23-36.

Стайков, Ивайло (2010): Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2010): pp. 61-64.

Стайков, Ивайло (2019): Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. Published in: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30.11.2017 г. No. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-191-8, (2019): pp. 115-120.

Стайков, Ивайло (2006): Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3 – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2006): pp. 73-76.

Стайков, Ивайло (2001): Относно някои аспекти на несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България.

Стайков, Ивайло (2010): „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Published in: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник с научни доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ. ISBN 978-954-9370-72-0 (2010): pp. 358-368.

This list was generated on Fri Jul 19 07:36:17 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.