Logo
Munich Personal RePEc Archive

Държавен орган ли е Съветът за електронни медии?

Стайков, Ивайло (2017): Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 139-148.

[thumbnail of MPRA_paper_113749.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113749.pdf

Download (438kB) | Preview

Abstract

Резюме: В научното изследване, в дискусионен порядък, е аргументирана тезата, че Съветът за електронни медии, подобно на други независими специализирани държавни органи, създадени по силата на специални закони, е част от системата на държавното управление (част от системата на държавния административен апарат), без да е държавен орган на изпълнителната власт. Проблематиката относно правната същност на Съвета за електронни медии има отношение във връзка с трудовоправния статус на неговите членове, както и относно този на работещите в неговата администрация, които авторът е изследвал в други свои научни съчинения.

Abstract: In the scientific research, in a discussion order, the thesis is argued that the Council for Electronic Media, like other independent specialized government bodies established by virtue of special laws, is part of the state government system (part of the state administrative apparatus system), without being a government body of the executive power. The issue regarding the legal nature of the Council for Electronic Media is related to the employment status of its members, as well as to that of those working in its administration, which the author has researched in his other scientific works.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.