Logo
Munich Personal RePEc Archive

Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия

Стайков, Ивайло (2014): Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. Published in: Норма, 2014, № 1. ISSN 1314-5126, (2014): pp. 62-87.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_113790.pdf

Download (499kB) | Preview

Abstract

Резюме: В началото на м. декември 2013 г. законодателят направи съществена промяна в правната уредба на местната подсъдност по административни дела. Това, което представлява интерес е променената местна подсъдност при съдебното оспорване на актовете на органите на медицинската експертиза, т.е. при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. С § 4 от Преходите и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс беше изменен чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето, като експертните решения на Националната експертна лекарска комисия вече ще се оспорват пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, а не както беше досега – пред Административния съд – град София. Предвид на значението си, новото законодателно решение относно промяната в местната подсъдност при оспорване по съдебен ред на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия, изисква да му се направи съответния научен анализ. Но преди това е необходимо накратко да се посочи правната същност и социално-правното значение на актовете на органите на медицинската експертиза, както и историческото развитие на правната уредба на съдебното оспорване на тези актове.

Abstract: At the beginning of December 2013, the legislator made a significant change in the legal framework of local jurisdiction in administrative cases. What is of interest is the changed local jurisdiction in the legal challenge of the acts of the medical expertise bodies, i.e. in the judicial challenge of the expert decisions of the National expert medical commission. With § 4 of the Transitions and Final Provisions of the Law on Amendments and Supplements to the Administrative Procedure Code, Art. 112, para. 1, item 4 of the Health Act, as the expert decisions of the National expert medical commission will now be challenged before the administrative court, in whose district the permanent or current address of the applicant is located, and not as it was before – before the Administrative Court – Sofia. Given its importance, the new legislative decision regarding the change in local jurisdiction in the case of legal challenges to the expert decisions of the National expert medical commission requires a corresponding scientific analysis. But before that, it is necessary to briefly indicate the legal nature and socio-legal significance of the acts of the bodies of medical expertise, as well as the historical development of the legal framework of the judicial challenge of these acts.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.