Munich Personal RePEc Archive

Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности)

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_106116.pdf

Download (337kB) | Preview

Abstract

РЕЗЮМЕ: Предмет на научното изследване е един аспект от последните промени в ЗРАСРБ от м. март 2018 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., в сила от 4 май 2018 г.). Това са допълненията в чл. 23, ал. 1 и в чл. 27а, ал. 2, новосъздадената ал. 3 на чл. 27а и новосъздадените първи три алинеи на чл. 29в. Промените и в трите законови разпоредби имат общо смислово съдържание, социално-правно предназначение и са относими към реда за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” в последният етап от този ред (процедура) – избора от факултетния съвет. Целта на научното изследване е не само представяне на новата правна уредба относно този аспект от реда за заемане на тези три академични длъжности, но посочване и анализ на поредното нарушение на принципа на правовата държава, извършено от българския законодател чрез създаването на вътрешнопротиворечива и взаимноизключваща се правна уредба в единната национална правна система.

ABSTRACT: The subject-matter of the scientific study is one of the aspects of the recent amendments in the Act on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, made in March 2018. In particular these are the complements in Article 23 (1) and in Article 27а (2), the newly adopted paragraph 3 of Article 27а as well as the newly adopted first three paragraphs of Article 29c. The amendments in the three specified provisions reveal common contents, social and legal designation and are relevant to the procedure to be appointed to the academic posts „senior assistant“, „associate professor“ and „professor“ in the final stage of that procedure namely the choice by the Faculty Council. The aim of the scientific study is not only to present the new legal regulation with regard to that aspect of the procedure to be appointed to one of the said academic posts but also to mention and to analyze the next in the line violation of the principle of the rule of law, made by the Bulgarian legislator by the establishment of internally contradictory and mutually excluding legal regulation in the uniform national legal system.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.