Logo
Munich Personal RePEc Archive

Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО

Стайков, Ивайло (2006): Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3 – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2006): pp. 73-76.

[thumbnail of MPRA_paper_112853.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112853.pdf

Download (224kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване е фактическият състав, който е уреден в § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. При кумулативната даденост на неговите елементи възниква субективното право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 от кодекса (подземен труд), и чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда. Анализирана е съдебната практика на Върховния административен съд.

Abstract: The subject of the scientific research is the factual composition, which is regulated in § 4, para. 3 of the Transitional and final provisions of the Social Security Code. In the case of the cumulative totality of its elements, the subjective right to a pension for length of service and age of the persons working under the conditions of Art. 104, para. 3 of the Code (underground work), and whose employment contract has been terminated on the grounds of Art. 328, para. 1, items 1 and 2 of the Labour Code. The case law of the Supreme Administrative Court is analyzed.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.