Logo
Munich Personal RePEc Archive

Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

Стайков, Ивайло (2020): Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Published in: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-143-6 (2020): pp. 55-72.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_107413.pdf

Download (422kB) | Preview

Abstract

Резюме: Съветът за електронни медии (СЕМ) се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното събрание, а двама се назначават от президента на републиката (чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията). Членовете на CEM заемат длъжностите си въз основа на трудово правоотношение. Двете квоти в състава на СЕМ дават отражение върху основанието за възникване на индивидуалните трудови правоотношения на членовете му. Разкриването на основанието за възникване на дадено трудово правоотношение има важно правно значение. Индивидуалните трудови правоотношения на тримата членове на СЕМ, избрани от Народното събрание, възниква на основание на избор. Индивидуалните трудови правоотношения на другите двама членове, назначени от президента на републиката, възниква от индивидуален административен акт. Тази сложна правна конструкция изисква теоретичен анализ на спецификата на тези две основания, на които се създават трудовите правоотношения на членовете на CEM. Настоящото научно изследване анализира изборът като правно основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на СЕМ от квотата на Народното събрание.

Abstract: The Council for Electronic Media (CEM) consists of five members, of whom three are elected by the National Assembly and two are appointed by the President of the Republic (art. 24, para. 1 of the Radio and Television Act). Members of the CEM take their seats on the basis of an employment relationship. The aforementioned type of the quota the members come from affects their individual employment relationship. The legal ground on which the relationship is created is of significant legal importance. The individual employment relationships of the three members of the CEM elected by the National Assembly are created on the basis of the election. The individual employment relationships of the other two members, appointed by the President of the Republic, are created on the basis of an individual administrative act. This complicated legal construction calls for an academic analysis of the specifics of these two bases on which the employment relationships of the CEM members are created. This paper analyses the election as a legal basis for the creation of employment relationships of the CEM members from the quota of the National Assembly.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.