Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2015): pp. 73-85.

[thumbnail of MPRA_paper_113754.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113754.pdf

Download (457kB) | Preview

Abstract

Резюме: Осигурителният посредник е правен субект, който е субект на осигурителното право, но не е субект на осигурително правоотношение. Понятието „осигурителен посредник” е обобщаващо, като в него се включва всеки правен субект, който по някакъв начин участва в провеждането на общественото осигуряване. Той посредничи между субектите на осигурителните правоотношения и по този начин спомага за реализацията на самите осигурителни правоотношения. Осигурителният посредник като субект на осигурителното право има определена от правния ред отраслова правосубектност. Правното качество „осигурителен посредник” е вторично и се наслагва върху някакво друго първично правно качество. Осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване и в допълнителното социално осигуряване имат различна правно-организационна форма, различни юридически характеристики, различни конкретни функции при провеждането на съответната форма на обществено осигуряване. При анализа на позитивно-правната уредба се разкрива видовото многообразие на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване и в допълнителното социално осигуряване. Въз основа на правната уредба в действащото позитивно право, в настоящата статия се прави правна характеристика на различните осигурителни посредници в държавното обществено осигуряване.

Abstract: The social security intermediary is a legal subject that is the subject of social security law, but is not the subject of a social security legal relationship. The concept of "social security intermediary" is generalizing, as it includes any legal subject that in some way participates in the implementation of social security. He mediates between the subjects of the social security legal relationships and thus helps to implement the social security legal relationships themselves. The social security intermediary, as a subject of the social security law, has a sectoral legal personality defined by the legal order. The legal capacity "social security intermediary" is secondary and is superimposed on some other primary legal capacity. The social security intermediaries in the state social security and in the supplementary social security have a different legal and organizational form, different legal characteristics, different specific functions in the implementation of the respective form of social security. The analysis of the positive legal regulation reveals the diversity of the social security intermediaries in the state social security and in the supplementary social security. Based on the legal framework in the current positive law, this article provides a legal characterization of the various social security intermediaries in the state social security.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.