Logo
Munich Personal RePEc Archive

Понятие за осигурителноправен спор

Стайков, Ивайло (2014): Понятие за осигурителноправен спор. Published in: Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев. Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. ISBN 978-954-644-558-2, (2014): pp. 262-269.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_113617.pdf

Download (329kB) | Preview

Abstract

Резюме: В българското осигурително законодателство няма легално определение на понятието „осигурителноправен спор”. По принцип правното понятие за „спор” е доктринално и затова законодателят се въздържа да го определя в правна норма. Поради това понятието „осигурителноправен спор” следва да се изгради на основата на общото учение за споровете в правото и чрез характеристика на специфичните белези на спора в осигурителното право, извлечени чрез анализ на тяхната правна уредба. В настоящата статия се изследват най-общите въпроси на теорията на осигурителноправните спорове, като отделните техни аспекти следва да бъдат предмет на отделно научно изследване.

Abstract: In the Bulgarian social security legislation there is no legal definition of the term “social security dispute”. In principle, the legal concept of "dispute" is doctrinal and therefore the legislator refrains from defining it in a legal norm. Therefore, the concept of "social security dispute" should be built on the basis of the general doctrine of disputes in law and by characterizing the specific features of the dispute in social security law, derived through an analysis of their legal framework. This article examines the most general issues of the theory of social security disputes, and their individual aspects should be the subject of a separate scientific study.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.