Logo
Munich Personal RePEc Archive

Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище?

Стайков, Ивайло (2010): Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2010): pp. 61-64.

[thumbnail of MPRA_paper_113531.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113531.pdf

Download (63kB) | Preview

Abstract

Резюме: Действащата правна уредба на прекратяването на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище поради навършване на определена възраст се съдържа в чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда във връзка с чл. 59 от Закона за висшето образование и в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон. Предмет на научното изследване е посочената разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование, предвид на това, че тя се прилага противоречиво в практиката.

Abstract: The current legal framework for the termination of the employment contract of a habilitated lecturer in a higher school due to reaching a certain age is contained in Art. 328, para. 1, item 10 of the Labour Code in connection with Art. 59 of the Higher Education Act and in § 11 of the Transitional and Final Provisions of this Act. The subject of the scientific research is the mentioned provision of the Transitional and Final Provisions of the Higher Education Act, given that it is applied contradictory in practice.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.