Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_107159.pdf

Download (412kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване са специалните нормативни положения относно правния статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Разгледано е съотношението между специалния закон и общия трудов закон – Кодекса на труда. След критичен анализ на правната уредба са направени предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.

Abstract: The subject of the research is the special normative provisions regarding the legal status of the employees in the labour relationship in the State Agency for National Security. The relation between the special law and the general labour law - the Labour Code is considered. After a critical analysis of the legal framework, proposals were made de lege ferenda to improve the legislation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.