Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора

Стайков, Ивайло (2013): Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Годишник на Департамент „Право” на Нов български университет 2012 година. (Yearbook of the Law Department of New Bulgarian University 2012). София: Издателство на НБУ. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) , Vol. кн. 1, No. Година първа (2013): pp. 103-113.

[thumbnail of MPRA_paper_108603.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_108603.pdf

Download (388kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на изследване е правната уредба на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на медицинските изследователски проекти с участието на хора. Анализирани са вътрешните и международните правни актове, които уреждат дейността на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. Направен е критичен анализ на съответните разпоредби на Закона за здравето, като са направени предложения de lege ferenda за бъдещо усъвършенстване на вътрешното законодателство по отношение дейността на етичните комисии.

Abstract: The subject of study in the present paper is the legal regulation of the institutionalized system of ethical analysis and moral evaluation of medical experiments with human beings. In that regard both domestic and international legal instruments regulating the activity of the Ethics Committees in the area of scientific human medical experimentation are subject of analysis in the paper. Moreover, the paper makes critical analysis of the relevant provisions of the Act on Public Health as well as some propositions de lege ferenda on the future amelioration of internal legislation regarding the activity of those ethical commissions.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.