Logo
Munich Personal RePEc Archive

Относно някои аспекти на несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България

Стайков, Ивайло (2001): Относно някои аспекти на несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България.

[thumbnail of MPRA_paper_107774.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_107774.pdf

Download (255kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване са някои аспекти на уредената несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България от 1991 г., съгласно която конституционна разпоредба, народният представител не може да бъде едновременно и министър. След доктриналния анализ са направени съответни предложения de lege ferenda за изменение на Конституцията и на изборното законодателство.

Abstract: The subject of the scientific research are some aspects of the settled incompatibility under Art. 68, para 2 of the Constitution of the Republic of Bulgaria of 1991, under which constitutional provision, the Member of the National Assembly may not be a Minister at the same time. Following the doctrinal analysis, appropriate proposals were made de lege ferenda to amend the Constitution and the electoral legislation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.