Logo
Munich Personal RePEc Archive

Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд)

Стайков, Ивайло (2022): Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд). Published in: News Lex.bg. Електронно издание. Научни и практически публикации. ISSN 2682-9606 (online) - https://news.lex.bg/guestpost/обезщетение-за-вреди-причинени-от-отм/ (18 February 2022)

[thumbnail of Обезщетение-за-вреди-причинени-от-отмяната-на-незаконно-уволнение-на-държавен-служител.pdf]
Preview
PDF
Обезщетение-за-вреди-причинени-от-отмяната-на-незаконно-уволнение-на-държавен-служител.pdf

Download (495kB) | Preview

Abstract

Резюме: С разпореждане от 29 юли 2021 г. на председателя на Върховния административен съд (ВАС) е образувано тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС по следния въпрос: Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл., ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения? В настоящото становище се предлага отговор на поставения тълкувателен въпрос, въз основа на позитивно-правни и логически аргументи. Предлаганият отговор е, че такъв иск е недопустим.

Abstract: By order of July 29, 2021, the President of the Supreme Administrative Court initiated an interpretative case for the adoption of an interpretative decision by the General Assembly of Judges of the Supreme Administrative Court colleges on the following issue: Is a claim under Art. 1, para. 1 of the Law on the Liability of States and Municipalities for Damages for compensation for non-pecuniary damages from a revoked as illegal order for termination of legal relationship of the civil servant under the Civil Servant Act, the Ministry of Interior Act, the State Agency for National Security Act, the Law on the defense and the armed forces of the Republic of Bulgaria and other special laws, providing for the right to compensation in the amount of the received remuneration? This opinion proposes an answer to the interpretative question, based on positive-legal and logical arguments. The answer that is argued is that such a claim is inadmissible.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.