Munich Personal RePEc Archive

Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България)

Стайков, Ивайло (2014): Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University). ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2014): pp. 18-44.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_108583.pdf

Download (444kB) | Preview

Abstract

Резюме: В научното изследване се анализира правната същност и практическото прилагане на § 5, ал. 5 от ПЗР на Закона за развитието на академичния състав в Република България в редакцията му ДВ, бр. 101 от 2010 г. Повторното предназначаване на главните асистенти, които към 1 януари 2015 г. нямат придобита образователната и научна степен „доктор” поставя специфични теоретични трудовоправни въпроси, тъй като по действащото законодателство академичната длъжност „главен асистент” се заема на безсрочен трудов договор, а академичната длъжност „асистент” – на срочен трудов договор. Въз основа на доктринален анализ се извежда тезата, че в случая при т. нар. преназначаване е налице хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение по силата на закона. В този контекст се търсят и практическите аспекти на тази законова разпоредба. Направени са и кратки исторически бележки относно развитието на законодателството с цел да се открои актуалната към днешна дата правна хипотеза.

Abstract: The paper analyses the legal nature and the empirical application of § 5 (5) of the Transitional and Final Provisions of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria in force as of SG 101 of 2010. The reassignment of senior Assistant Professors, who as of 1 January 2015 have not acquired the PhD grade, raises specific labour law issues with regard to the term of their employment contracts. On the basis of a doctrinal analysis the thesis is defended that in the case under consideration there is reassignment which constitutes modification of employment relationships under the law. In that context the practical aspects of that legal provision are researched. Some brief historical notes are also made regarding the evolution of the legislation with a view to make more visible the legal hypothesis currently in force.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.