Munich Personal RePEc Archive

Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя

Стайков, Ивайло (2016): Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Published in: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. (2016): pp. 119-142.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_105751.pdf

Download (515kB) | Preview

Abstract

РЕЗЮМЕ: Предмет на научното изследване са аспектите на забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Разгледани са проявите на дискриминационни актове на работодателя в тази връзка; правните последици от включване на дискриминационна разпоредба във вътрешен акт на работодателя; правната защита срещу нареждания на работодателя, които представляват дискриминационен акт, и срещу дискриминационни разпоредби във вътрешните актове на работодателя. ABSTRACT: The subject-matter of the scientific research is some aspects of the prohibition of discrimination in the exercise of the managerial and regulatory powers of the employer. In this respect the displays of discriminatory acts of the employer are under consideration as well as the legal effects of the inclusion of any discriminatory provision in an internal act of the employer and the legal protection against employer’s orders which constitute discriminatory act and against discriminatory provisions in the internal acts of the employer.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.