Logo
Munich Personal RePEc Archive

Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност

Стайков, Ивайло (2012): Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. Published in: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издат. комплекс на НВУ (2012): pp. 163-170.

[thumbnail of MPRA_paper_106012.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106012.pdf

Download (519kB) | Preview

Abstract

РЕЗЮМЕ: Разпоредбата на чл. 20 от Закона за защита от дискриминация урежда антидискриминационният аспект на един от основните институти на трудовото право – трудовата дисциплина и пряко свързаната с нея дисциплинарна отговорност. Трудовата дисциплина е един от типичните и специфични за трудовото право институти поради нейното важно обществено и правно значение. Дисциплинарната отговорност възниква при нарушение на трудовата дисциплина. Разпоредбата на чл. 20 от Закона за защита от дискриминация въвежда допълнителна правна регламентация на реализацията на тази отговорност и хода на дисциплинарното производство – фазата (стадия) на определяне от работодателя като дисциплинарнонаказващ орган на вида на дисциплинарното наказание. В чл. 20 от Закона за защита от дискриминация се урежда забраната за дискриминация при определянето (избора) от работодателя на дисциплинарното наказание.

ABSTRACT: The art. 20 of the Law on Protection against Discrimination regulates the anti-discrimination aspect of one of the main institutes of Labour law – labour discipline and directly related disciplinary liability. Labour discipline is one of the typical and specific for Labour law institutions due to its important social and legal significance. Disciplinary liability arises in case of violation of labour discipline. The provision of Art. 20 of the Law on Protection against Discrimination introduces additional legal regulation of the implementation of this responsibility and the course of disciplinary proceedings – the phase (stage) of determination by the employer as a disciplinary body of the type of disciplinary punishment. In art. 20 of the Law on Protection against Discrimination regulates the prohibition of discrimination in the determination (choice) by the employer of the disciplinary sanction.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.