Logo
Munich Personal RePEc Archive

Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. Published in: Сборник доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Съюза на учените, гр. Русе, 9-10 ноември 2007 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2007): pp. 336-339.

[thumbnail of MPRA_paper_112850.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112850.pdf

Download (222kB) | Preview

Abstract

Резюме: Някои разпоредби на Закона за защита от дискриминация – чл. 36, чл. 50, т. 3, чл. 71, ал. 2 и ал. 3, чл. 72, чл. 76, ал. 1, които регламентират права на синдикалните организации, са свързани с упражняването на т. нар. колективни трудови права, включени в съдържанието на колективни трудови правоотношения или отношения, непосредствено свързани с трудовите. Първата разпоредба – чл. 36 се отнася към антидискриминационните аспекти на правото на синдикално сдружаване, докато останалите уреждат процесуални права на синдикалните организации при защита от дискриминация на работниците и служителите. Предмет на настоящия кратък юридически анализ е само правната норма на чл. 36 от закона.

Abstract: Some provisions of the Law on Protection against Discrimination (the Anti-Discrimination Act) – Art. 36, Art. 50, item 3, art. 71, para. 2 and para. 3, Art. 72, Art. 76, para. 1, which regulate the rights of the trade unions, are related to the exercise of the so-called collective labour rights, included in the content of collective labour legal relations or relations directly related to the labour ones. The first provision – Article 36 refers to the anti-discrimination aspects of the right of trade union association, while the others regulate the procedural rights of trade unions in protecting employees against discrimination. The subject of the present short legal analysis is only the legal norm of art. 36 of the Law.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.