Logo
Munich Personal RePEc Archive

Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

[thumbnail of MPRA_paper_107198.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_107198.pdf

Download (547kB) | Preview

Abstract

Резюме: В брой 38 от 21 май 2010 г. на „Държавен вестник” е обнародван Законът за развитието на академичния състав в Република България. Освен правната материя, който по същество се урежда в него – обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България (чл. 1, ал. 1), законът съдържа и множество трудовоправни норми. Правно-отрасловата им принадлежност се определя от предмета им на правно регулиране – отделни аспекти на трудовите отношения в сферата на висшето образование и научната дейност. Една от тези разпоредби е чл. 17, която регламентира назначаването на длъжност „асистент” във висшите училища и научните организации. Предмет на теоретичен анализ в настоящото изследване са трудовоправните аспекти във връзка със заемането на академична длъжност „асистент“.

Abstract: At number 38 of May 21, 2010 of the State Gazette (Official issue of the Republic of Bulgaria) promulgated the Law on the development of academic staff in the Republic of Bulgaria. Besides the legal matter, which is essentially regulated in it - public relations related to scientific degrees and academic positions in the Republic of Bulgaria (Art. 1, para. 1), the law also contains a number of labour law norms. Their Legal-sectoral affiliation is determined by their subject of legal regulation - certain aspects of labour relations in the field of higher education and research. One of these provisions is Art. 17, which regulates the appointment of the position "assistant" in universities (higher schools) and research organizations. The subject of the theoretical analysis in the present study are the labour law aspects in connection with the taking of the academic position "assistant".

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.