Logo
Munich Personal RePEc Archive

Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование

Стайков, Ивайло (2010): Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 1 (2010)

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_107888.pdf

Download (284kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване е правната уредба на прекратяването на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Въз основа доктриналния анализ е направено предложение de lege ferenda за изменение на действащото законодателство, с цел неговото усъвършенстване.

Abstract: The subject of the scientific research is the legal regulation of the termination of the employment contract of a habilitated lecturer in a higher school under Art. 328, para. 1, item 10 of the Labour Code and the application of § 11 of the Transitional and Final Provisions of the Higher Education Act. Based on the doctrinal analysis, a proposal was made de lege ferenda to amend the current legislation in order to improve it.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.