Logo
Munich Personal RePEc Archive

Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя – съвременна трудовоправна уредба

Andreeva, Andriyana (2018): Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя – съвременна трудовоправна уредба. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 11-15.

[img] PDF
MPRA_paper_92405.pdf

Download (187kB)

Abstract

Материалът анализира актуалната трудовоправна уредба, свързана с електронните документи в трудовото досие на работника или служителя. Акцент в изложението са въпроси свързани с изясняване на основни понятия на съвременната уредба въведени с оглед потребностите на дигиталното общество и изискванията за транспо-ниране нормите на ЕС. На база на изследването се правят изводи и препоръки по прило-жението на нормите.

The material analyzes the current labor law related to electronic documents in the employee's file. Emphasis in the exhibition is to clarify the basic concepts of modernity introduced in view of the needs of digital society and the requirements for the transposition of EU norms. On the basis of the study, conclusions and recommendations on the application of the norms are made.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.