Logo
Munich Personal RePEc Archive

Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

[thumbnail of MPRA_paper_106253.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106253.pdf

Download (320kB) | Preview

Abstract

Резюме: Разпоредбите на членове 17, 18 и 19 от Закона за защита срещу дискриминацията представляват уреждат юридически задължения на работодателя, насочени към предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място, отстраняване на предпоставките за това и създаване на психологически климат на нетърпимост към подобни противоправни прояви. Съгласно чл. 5 от Закона за защита срещу дискриминацията тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1 и сексуалният тормоз се смятат за дискриминация. Това са проявни форми на дискриминационен акт, изразяващи се в нежелано от засегнатото лице поведение, мотивирани от действително или предполагаемо наличие у него на един или повече дискриминационни признаци по чл. 4, ал. 1, и в крайна сметка водещи до неблагоприятно третиране на дискриминираното лице. Използваните в закона понятия “тормоз” и “сексуален тормоз” имат легални определения в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита срещу дискриминацията. В изследването се анализира тормозът на работното място – неговата правна същност, последици и правна защита.

Abstract: The provisions of Articles 17, 18 and 19 of the Law on Protection against Discrimination constitute legal obligations of the employer aimed at preventing all forms of discrimination in the workplace, eliminating the preconditions for this and creating a psychological climate of intolerance to such illegal acts. According to Art. 5 of the Law on Protection against Discrimination the harassment on the basis of the signs under art. 4, para. 1 and sexual harassment are considered discrimination. These are manifestations of a discriminatory act, expressed in behavior undesirable by the affected person, motivated by the actual or presumed presence of one or more discriminatory signs under Art. 4, para. 1, and ultimately leading to unfavorable treatment of the discriminated person. The terms “harassment” and “sexual harassment” used in the law have legal definitions in § 1, items 1 and 2 of the Additional Provisions of the Law on Protection against Discrimination. The study analyzes harassment in the workplace – its legal nature, consequences and legal protection.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.