Logo
Munich Personal RePEc Archive

Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС)

Стайков, Ивайло (2013): Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/law-jurnal/statii4/statii5/law-journal1-2013-2.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 1 (2013): pp. 15-28.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_112432.pdf

Download (376kB) | Preview

Abstract

Резюме: Настоящият правен анализ представлява становище по тълкувателно дело № 2/2013 г. на Общото събрание на гражданските колегии на ВКС, чийто предмет е да се даде отговор на въпроса относно метода на изчисляване, който да се използва за определяне на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от КТ. Посочената разпоредба урежда правото на обезщетение при незаконно недопускане на работа след възстановяване при незаконно прекратено трудово правоотношение. Съдебната практика на Върховния касационен съд не е единна, което е наложило тълкувателното дело. В статията има доктринално тълкуване на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от КТ във връзка с чл. 228 от КТ. На тази основа отговорът на материалноправния въпрос, предмет на тълкувателното дело, е: Размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение за пълен отработен месец, което е получено от работника или служителя преди незаконното уволнение и не се влияе от последващо увеличение на размера на минималната работна заплата през времето на незаконното недопускане до работа. В представеното становище има критика и към аргументите в подкрепа на другите две становища, представени по тълкувателното дело.

Abstract: This legal analysis presents an opinion regarding interpretative case No 2/2013 of the General Assembly of the Civil Colleges of the Supreme Court of Cassation whose subject-matter provides an answer to the substantive issue about the calculation method to be used in order to define the compensation under article 225 (3) of the Labour Code. The said legem provision regulates the right of compensation in cases of illegal non admission to working place following the reestablishment of illegally terminated employment. The case-law of the Supreme Court of Cassation is not uniform which has necessitated the interpretative proceedings. In the article there is doctrinal interpretation of the legal provision of article 225 (3) of the Labour Code with regard to article 228 of the Labour Code. On that basis the answer to the substantive issue which is the subject-matter of the interpretative case is as follows: The amount of the compensation under article 225 (3) of the Labour Code is defined on the basis of the most recent remuneration in a full employment month, which the worker has received before the illegal termination of his/her employment. This amount is not dependent on any later raise of the amount of the minimal salary in the period of illegal non admission to work. In this opinion there is also criticism of the arguments in support of the other two views submitted in the course of the interpretative proceedings.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.